Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních

Program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

4.3. – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:

4.3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Období  realizace:

1. 7. 2009 – 31. 3. 2011

Financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) – 85 %
Státní rozpočet ČR – 15 

Stručný obsah:

Projekt byl zaměřen na prohloubení a rozšíření manažerských znalostí a dovedností řídících pracovníků působících v zařízeních sociálních služeb ve Zlínském kraji. Jednalo se o řídící pracovníky a jejich zástupce z krajem řízených organizací rezortu sociálních služeb, okrajově také o zástupce organizací zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji. Projekt vycházel z hloubkové analýzy Strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje a jím řízených organizací, která byla provedena v říjnu 2007. Kraj tímto projektem systematicky řešil zvyšování celkové úrovně manažerských znalostí a dovedností u řídících pracovníků organizací sociálních služeb, čímž sledoval snížení markantních rozdílů v úrovni řízení lidských zdrojů a vedení organizací. Toho bylo dosaženo prostřednictvím aktivit projektu. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo ověřování kompetencí zástupců cílové skupiny a to na základě předem stanovaného kompetenčního profilu a standardizovaného systému hodnocení. Stanovený kompetenční profil byl porovnáván s reálnými profily, které vyšly z výsledků Development center. Následně byl připraven individuální plán vzdělávání a rozvoje potřebných kompetencí každého řídícího pracovníka. Další klíčovou aktivitou byla realizace certifikovaného manažerského programu, který absolvovali řídící pracovníci a díky kterému se zvýšila celková úroveň jejich řídících dovedností a zároveň úroveň personálního řízení v organizacích poskytujících sociální služby.

Díky projektu došlo ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje.

Aktivity projektu:

1. NASTAVENÍ KOMPETENČNÍCH PROFILŮ

Kompetenční profil je definovaný jako soubor schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokaldů, které jsou nezbytné pro úspěšnost na dané pozici a představuje nezbytný nástorj v koncepční práci s lidskými zdroji.

2. DEVELOPMENT CENTRA

Obsahem byl jednodenní program, sestavený z kombinace psychologický testů, osobnostních dotazníků, modelových situací a případových studií. Skupina odborných hodnotitelů při DC porovnávala prokázané kompetence řídícího pracovníka s ideálním kompetenčním profilem pro jeho pozici.

3. NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PLÁNŮ MANAŽERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Obsahem byla příprava individuálního plánu vzdělávání a rozvoje potřebných kompetencí pro každého ředitele zařízení sociálních služeb.

4. MANAŽERSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Cílem vzdělávacího manažerského programu bylo poskytnout účastníkům komplexní přehled o managementu organizací, doplnit odborné znalosti a osvojit si praktické dovednosti pomocí řešení modelových situací.

Termíny školení (6 dvoudenních setkání):
12. - 13. 11. 2009
25. - 26. 2. 2010
13. - 14. 5. 2010
19. - 20. 8. 2010
11. 12. 11. 2010
13. - 14. 1. 2011

Místo konání: Hotel Fontána II, Luhačovice
Školitel: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úrovně personálního řízení v zařízeních sociálních služeb za účelem zvýšení kvality a zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Specifický cíl:

 • Nastavení systému rozvoje řídících pracovníků zařízení sociálních služeb - nastavení kompetenčních profilů, development centra, nastavení individuálních plánů.
 • Zvýšení kompetencí řídících pracovníků absolvováním akreditovaného manažerského vzdělávacího programu.
 • Zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínsého kraje.

Cílové skupiny:

Projekt byl určen řídícím a vedoucím pracovníkům v zařízeních sociálních služeb a také jejich zástupcům. Jednalo se převážně o pracovníky krajem řízených organizací ve Zlínském kraji.

Aktuální stav:

1. NASTAVENÍ KOMPETENČNÍCH PROFILŮ

Prvním krokem v nastavování kompetenčních profilů bylo vyplnění elektronického dotazníku zjišťujícího pohled řídících pracovníků na jejich stěžejní vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dotazník byl prvotním zdrojem informací pro další fázi tvorby profilů, kterou tvořily 2 pracovní workshopy. Cílem těchto setkání byla společná diskuse nad definováním kompetencí, které jsou potřebné pro úspěšný výkon pozice řídícího pracovníka v zařízení sociálních služeb. První workshop se konal dne 22.7.2009 se zástupci Odboru řízení lidských zdrojů a Odboru sociálních věcí KÚZK. Druhý workshop se konal dne 11.8.2009 se zástupci poskytovatelů sociálních služeb – zápisy jsou přílohou Zprávy o zahájení projektu.
Po uskutečnění pracovních skupin v měsíci září následovaly behaviorální rozhovory s vybranými řediteli a vedoucími organizací, v rámci nichž byly získávány informace o významných skutečnostech a kritických momentech, ke kterým došlo v průběhu jejich práce.
Podklady získané prostřednictvím všech výše zmíněných nástrojů a metod byly podrobeny obsahové analýze a na jejich základě byly nastaveny kompetenční profily.

2. DEVELOPMENT CENTRA - harmonogram
skupina 1: 22. 10. 2009; zpětná vazba: 27. 11. 2009
skupina 2: 26. 11. 2009; zpětná vazba: 11. 12. 2009
skupina 3: 10. 12. 2009; zpětná vazba: 29. 1. 2010
skupina 4: 28. 1. 2009; zpětná vazba: 27. 11. 2009
skupina 5: 4. 2. 2010; zpětná vazba: 19. 3. 2010
skupina 6: 18. 3. 2010; zpětná vazba: 16. 4. 2010
skupina 7: 15. 4. 2010; zpětná vazba: 30.4. 2010

4. MANAŽERSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Termíny školení (6 dvoudenních setkání):

12. - 13. 11. 2009
25. - 26. 2. 2010
13. - 14. 5. 2010
19. - 20. 8. 2010
11. - 12. 11. 2010
13. - 14. 1. 2011

 • prezentace Controlling
 • prezentace Finance a finanční produkty
 • prezentace Strategické řízení
 • prezentace Strategický management

pozn.: Prezentace ke stažení pod článkem

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Linhartová
manažerka projektu
577 043 843
marta.linhartova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.ppt prezentace Controlling 994 kB
.ppt prezentace Finance a finanční produkty 2132,5 kB
.ppt prezentace Strategické řízení 2622,5 kB
.ppt prezentace Strategický management 1153,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap