Zvláštní užívání – umístění sítí, stav. práce, pořádání akcí

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ  

01. Pojmenování (název) životní situace
Zvláštní užívání – umístění inženýrských sítí, realizace stavebních prací, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, pořádání sportovních a kulturních akcí.

02. Základní informace k životní situaci

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Povolení k umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace je podkladem pro ÚZEMNÍ (stavební) řízení vedené obecným stavebním úřadem.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. O umístění inženýrských sítí žádá investor, o realizace stavebních prací (protlaků) zhotovitel.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Krajské úřady
Ministerstvo dopravy
Obecní úřad s rozšířenou působností
Obce s pověřeným obecním úřadem

07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění. K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas: vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace, Policie České republiky.  

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Je možno využít tiskopisu žádosti, který je ke stažení níže nebo také v odkazu TISKOPISY ŽÁDOSTÍ KE STAŽENÍ.

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání: v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč. Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie. Správní poplatek můžete uhradit hotově nebo převodem z účtu.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným orgánem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

13. Jaké další činnosti jsou po vás, jako žadateli požadovány
Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se silniční správní úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku (kromě reklamního zařízení) bez povolení zvláštního užívání nebo v rozporu s ním, vyzve vlastníka dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího neodstranění neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka takové věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace; bude-li dodatečně zjištěn vlastník odstraněné věci, může proti němu vlastník (správce) pozemní komunikace uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci.

Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou (podnikající fyzickou osobou) je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky Ministerstva dopravy, stránky krajského úřadu či obecních úřadů s rozšířenou působností

21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství

23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
15.2.2015

24. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
15.2.2015

25. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

26. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz )tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

aktualizováno: 28.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap