Zvláštní užívání – nadměrná přeprava

01. Pojmenování (název) životní situace
Zvláštní užívání – nadměrná přeprava

02. Základní informace k životní situaci

Dálnici, silnici a místní komunikaci lze použít k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo k jízdě vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou §§ 15 a 16 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, v jejímž zájmu má být povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.
06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Ministerstvo dopravy – dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy pokud jízda přesahuje území jednoho kraje

Krajské úřady – silnice I., II. a III. třídy na území Zlínského kraje
Obce s pověřeným obecním úřadem – místní komunikace

07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito ke zvláštnímu užívání formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty. Pokud má být použito dálnice nebo rychlostní silnice, vydává rozhodnutí Ministerstvo dopravy České republiky. Pokud má být použito silnice a trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje, vydává rozhodnutí rovněž Ministerstvo dopravy České republiky. Pokud má být použito silnice a trasa nepřesahuje územní obvod kraje, vydává rozhodnutí příslušný krajský úřad. Pokud má být použito místní komunikace, vydává rozhodnutí obec s pověřeným obecním úřadem.

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40, odst. 2, vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), k vydání rozhodnutí je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas příslušného orgánu Policie ČR (jestliže má být použito dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva vnitra České republiky, jestliže má být použito silnice souhlas krajského nebo okresního dopravního inspektorátu). Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (Ministerstva vnitra České republiky, krajského nebo okresního dopravního inspektorátu) vyžádá.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou jednotně stanoveny. Potřebné formuláře ke stažení níže.

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, se vybírá správní poplatek. Jeho výše se stanoví podle položky 35 sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

12. Kdo jsou další účastníci (dotčení) postupu

Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, je kromě žadatele také vlastník (správce)dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný orgán Policie České republiky (v případě použití dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra Česko republiky, v případě použití silnice krajský nebo okresní dopravní inspektorát).

13. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

104/1997 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy

Není uvedeno.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovené hodnoty, bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti, nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.

 19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy České republiky

Krajské úřady

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Obce s pověřeným obecním úřadem

 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky Ministerstva dopravy

 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravya silničního hospodářství

23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 8. 2006

 24. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
1. 8. 2006

 25. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

 26. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Není uvedeno.

27.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz )tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

aktualizováno: 28.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap