Zprostředkování náhradní rodinné péče

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá ve vyhledání náhradních rodičů pro dítě, které se ocitlo z různých důvodů bez rodinného prostředí. Zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče zajišťují v ČR v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči jiná právnická osoba, dopustí se tímto jednáním správního deliktu, za který je možné uložit pokutu do výše 200 000 Kč.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče se provádí na žádost fyzické osoby, která se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště. Zde se zájemci sociální pracovnice (pracovník) pro náhradní rodinnou péči uskuteční rozhovor, v němž přiblíží rozdíl mezi osvojením dítěte a pěstounskou péčí, seznámí je s celým procesem, zjistí jejich podmínky (dohodne datum sociálního šetření přímo u zájemců v domácnosti) a dohodne zajištění potřebných dokladů.

Bezprostředně po shromáždění potřebných dokladů zasílá obecní úřad obce s rozšířenou působností kopii spisové dokumentace příslušnému krajskému úřadu.

 

Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

Krajský úřad žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče zajistí účast na přípravě osob, které chtějí přijmout dítě a provede odborné posouzení, které zahrnuje posouzení charakteristiky osobnosti, psychického stavu, zdravotního stavu, předpokladu vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení nebo pěstounskou péči, stability manželského stavu a prostředí v rodině. Dále zahrnuje zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, vyjádření dětí žadatele (pokud jsou) k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny, zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela či druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost. U žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu je třeba také posoudit schopnost pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí. Po provedeném odborném posouzení krajský úřad rozhodne o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, popř. žádost zamítne.

Příprava na přijetí dítěte do rodiny – většinou probíhá ve skupině, jedná se o několik jednodenních a vícedenních setkání, které vedou odborníci z oboru psychologie, pediatrie a sociální práce aj. Cílem setkání je seznámit účastníky s problematikou náhradní rodinné péče a připravit je na přijetí nového dítěte do rodiny.

Odborné posouzení zdravotního stavu – posudek vyhotovuje posudkový lékař krajského úřadu na základě zprávy o zdravotním stavu, případně lékařské dokumentace nebo výsledků vyšetření.

Odborné psychologické posouzení – žadatelé o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče jsou pozváni na psychologické testy, po jejich vyhodnocení jsou pozváni ke konzultacím s psychologem. Pokud jsou v rodině další děti, jsou přiměřeně jejich věku a schopnostem také vyšetřeny. Na základě všech zjištění vypracuje psycholog posudek.

 

Výběr určitých žadatelů vhodných stát se osvojitelem určitého dítěte

Pro děti, které podle místa jejich trvalého pobytu vede krajský úřad ve své evidenci, se hledá vhodná rodina. Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče zřizuje hejtman kraje zvláštní orgán – poradní sbor, jehož úkolem je doporučit pro určité dítě vedené v evidenci krajského úřadu vhodné žadatele vedené krajským úřadem nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí v evidenci žadatelů. Poradní sbor je složený z odborníků působících v oblasti sociálně-právní ochrany (zejm. z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupce školských, zdravotnických zařízení, zaměstnance krajského úřadu aj.) Krajský úřad rozhodne o vhodné rodině pro dané dítě s tím, že přihlédne k doporučení poradního sboru a vyhotoví Oznámení o vhodnosti. Na jeho základě mají budoucí osvojitelé nebo pěstouni právo navázat s dítětem kontakt. V případě, že se po seznámení s dítětem žadatelé rozhodnou přijmout toto dítě, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte o svěření do jejich péče. Budoucí osvojitelé nebo pěstouni poté podávají návrh na osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče k soudu, a ten definitivně rozhodne o osvojení nebo pěstounské péči.

Zprostředkování osvojení se neprovádí v případě, že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům nebo podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte.

Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí v případě, že podala návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoba dítěti příbuzná nebo blízká dítěti nebo jeho rodině.Dokumenty ke stažení

.pdf Statistické údaje ke zprostředkování náhradní rodinné péče ve Zlínském kraji v letech 2006 - 2011 178,26 kB
aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap