Zpřístupnění datové základny územně analytických podkladů

Nejdůležitější částí celého technologického řešení je webový mapový server zobrazující podle potřeby aktuální nebo historický obsah datového skladu.
Mapová kompozice vzniká složením všech sledovaných údajů územně analytických podkladů setříděných jednak do podoby předefinovaných výkresových sestav (Výkres limitů, Výkres záměrů na provedení změn v území, Výkres hodnot, Problémový výkres) a jednak do jejich kompletní sestavy (ÚAP A, ÚAP B) rozdělené pro vyšší přehlednost do skupin, jevů a vrstev. Ke všem údajům o území a výkresovým sestavám je možné zapnout referenční mapové podklady (ortofotomapy, parcelní kresbu, odvozeninu z Účelové katastrální mapy blokovou mapu, Základní mapy ČR, vrstevnice, atd.), které mj. umožňují jejich polohovou interpretaci (souvztažnost dat) na základě informací z metadatové části o použitém mapovém podkladu.
 
Podle nastavených práv mohou uživatelé portálu JUAP v prostředí webového mapového serveru vytvářet různé kompozice z údajů o území, např. si prohlédnout pouze vybrané vrstvy v kombinaci s příslušným mapovým podkladem. Nejnižší práva má v tomto místě nadefinovaná veřejnost, která tyto kombinace vytvářet nemůže a má přístup pouze k předdefinovaným výkresovým sestavám. Všichni uživatelé portálu JUAP mají možnost využívat dalších funkcionalit mapového serveru - např. získávat informace o jevech k vybrané parcele, vyhledávat zájmové území, zobrazovat zájmové území a vybraná data v různých měřítcích, využívat výhod dynamické legendy (její automatické generování související jen se zobrazenými daty), vrstvy prohlížet v "průhledné" podobě, prohlížet atributy a metadata (přepsané pasporty údajů o území) vybraného prvku, tisknout mapové kompozice včetně symbologie zobrazených prvků, atd.
Nad rámec územně analytických podkladů je portál JUAP využíván i pro zpřístupnění územních plánů zpracovávaných na území Zlínského kraje (opět jednotným způsobem na základě jednotného katalogu jevů a datového modelu shodného s modelem územně analytických podkladů). Výhody tohoto postupu a shromáždění dat územního plánu na stejném místě jako datové základny územně analytických podkladů jsou nasnadě: Data územně analytických podkladů a data územních plánů mezi sebou navzájem kooperují (např. návrhové plochy z územních plánů se stávají záměrem na změnu území v územně analytických podkladech, takže je lze jednoduše přebírat). Stejně tak lze v prostředí portálu JUAP najít i data Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, které opět padají do územně analytických podkladů jako vstupní limit. Stejným způsobem jak bylo popsáno výše, i tyto vrstvy mohou uživatelé kombinovat s dalšími údaji o území, vše podle nastavených práv v přístupu k portálu.
 
Data obsažená v datovém skladu portálu JUAP lze vydávat oprávněným subjektům (opět podle nastavených přístupových práv) prostřednictvím výdejového modulu, kdy si žadatel vzdáleně vybírá požadované údaje o území, požadovaný rozsah území, časový rozsah dat, atd. Modul umožňuje sledování vyřizování požadavku žadatele, sledování evidence o výdejích (komu bylo poskytnuto a za jakým účelem, v jakém rozsahu, za jakých podmínek, atd.)
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap