Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 29.06.2016 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016, na základě které bude pořízena druhá Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), byly pořízeny v přenesené působnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). ZÚR ZK byly vydány v samostatné působnosti Zastupitelstvem Zlínského kraje (ZZK) formou opatření obecné povahy usnesením č. 0761/Z23/08 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008. Pořizovatel, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK) zpracoval Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2008-2010, která byla schválena ZZK dne 15.09.2010 usnesením č. 0362/Z12/10 a na základě jejích závěrů byla pořízena první aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Aktualizaci ZÚR ZK vydalo ZZK formou opatření obecné povahy usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012. V souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona byla aktualizace ZÚR ZK zpracována, projednána a vydána pouze v rozsahu měněných částí. Po nabytí účinnosti zajistil pořizovatel vyhotovení ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012, které je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.kr-zlinsky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-zahrnujici-pravni-stav-ke-dni-05-10-2012-cl-1998.html

Dle ustanovení § 42 odst. 3 stavebního zákona má pořizovatel za povinnost nejpozději do 4 let, po vydání poslední aktualizace, předložit ZZK ke schválení návrh Zprávy o uplatňování ZÚR ZK za uplynulé období 2012- 2016 (Zpráva) upravený dle výsledků jeho projednání. Obsahové náležitosti zprávy jsou upraveny v ustanovení § 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola a) této Zprávy vyhodnocuje naplnění jednotlivých záměrů, úkolů či požadavků stanovených účinnými ZÚR ZK v uplynulém období, tj. v letech 2012 až 2016. Zejména sleduje a vyhodnocuje realizace jednotlivých záměrů, prověřování ploch územních rezerv, ev. potřebnost jejich vymezení v ZÚR, a pořizování územních studií. Tato kapitola též vyhodnocuje změny podmínek, za kterých byla předešlá aktualizace pořízena a vydána, a to jak podmínek v území tak i v právním prostředí.

Kapitola b) hodnotí účinné ZÚR ZK vůči aktualizovaným územně analytickým podkladům.

Kapitola c) vyhodnocuje soulad účinných ZÚR ZK s následně vydanou aktualizací politiky územního rozvoje a stanovuje potřebu konkrétních změn vyvolaných tímto nadřazeným územně plánovacím dokumentem.

Kapitola d) obsahuje vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR ZK.

Kapitola e) stanovuje konkrétní požadavky a podmínky pro samotné zpracování návrhu aktualizace ve struktuře účinných ZÚR ZK. Je to shrnutí všech potřeb na změnu účinných ZÚR ZK vyplývajících z předchozích kapitol a) až d).

V kapitolách f) až h) jsou obsažena konstatování, že návrh aktualizace nebude řešen ve variantách, nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a v současné době nejsou žádné návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje.

Pořizovatel při hodnocení uplatňování ZÚR ZK vycházel z aktualizovaných Územně analytických podkladů Zlínského kraje, z podnětů obdržených v přípravné fázi, z konzultací a jednání se zástupci obcí Zlínského kraje v této věci učiněných.

Požadavky na prověření řešení v aktualizaci č. 2 ZÚR ZK vyplývající z uplatňování ZÚR ZK jsou uvedeny v následujících bodech této zprávy.

 

ke stažení

.pdf schválená Zpráva o uplatňování ZÚR ZK 2012-2016 486,35 kB
.zip Priloha_c_1 5460,94 kB
.zip Priloha_c_2 3258,46 kB
.zip Priloha_c_3 5140,72 kB
.zip Priloha_c_4 854,07 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.