ZPF

Působnost zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Vzhledem k nárůstu množství práce na zpracování územních plánů obcí v poslední době vzniká řada nejasností kolem využívání a nakládání se zemědělským půdním fondem v těchto dokumentech, uveřejňujeme hlavní zásady nakládání se zemědělským půdním fondem (ZPF).

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.

Zemědělský půdní fond tvoří:

· Pozemky zemědělsky obhospodařované

- orná půda

- chmelnice

- vinice

- zahrady

- ovocné sady

- trvale travní porosty (louky a pastviny)

· Pozemky dočasně neobdělávané

Do zemědělského půdního fondu náležejí dále rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (př. polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.)

Problematiku ochrany zemědělského půdního fondu upravují tyto právní předpisy:

a) platné právní předpisy

· Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

· Vyhláška MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF

c) metodické pokyny, návody a sdělení

· Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. Věstník MŽP ČR č. 4/1996

· Metodický pokyn MŽP ze dne 1. března 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP ČR č. 4/2004

· Sdělení č. 23 sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ZPF všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. Věstník MŽP č. 10/1999

· Sdělení č. 21 odboru ekologie krajiny a odbor legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci náhrady změn druhu pozemku „orná půda“ a na druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“ u budov skleníků provedených v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP č. 6/200

· Sdělení č. 10 odboru ekologie krajiny a lesa č.j. 640/173/2007 k rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Věstník MŽP č.4/2007

Působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu:

· Pověřené obecní úřady

· Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

· Krajské úřady

· Ministerstvo životního prostředí

Co řeší zákon o ochraně ZPF:

· Postup a nápravná opatření při zjištění poškození půdy v důsledku nesprávného způsobu hospodaření, změny druhu pozemků:

Zákon ukládá vlastníkům nebo nájemcům pozemků, aby hospodařili na zemědělském půdním fondu tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězce a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Zjistí–li orgán ochrany ZPF, že dochází ke způsobu hospodaření na pozemku ZPF způsobem, který není v souladu se zákonem a dochází k poškození nebo kontaminaci půdy, je příslušný orgán ochrany zmocněn k provedení správního řízení k uložení opatření.

Nezemědělskou půdu je možné přeměnit na zemědělskou na základě rozhodnutí, vydaného v řízení o využití území, s doložením souhlasu vlastníka. Změnu louky nebo pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Z důvodu ochrany životního prostředí je orgán ochrany ZPF oprávněn uložit vlastníku či nájemci změnu kultury. Orgán ochrany ZPF rozhoduje také ve sporných případech v pochybnostech, zda jde o součást ZPF.

· Postup při dotčení zemědělského půdního fondu v důsledku nezemědělské činnosti:

Zákon stanovuje specifické postupy v případech návrhů na stanovení dobývacích prostorů, zpracování zadání staveb, při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu. Důležitý je především § 9 zákona, ve kterém jsou stanoveny postupy a ukládané povinnosti při odnímání půdy ze ZPF a zároveň jsou určeny případy, kdy souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba. Orgán ochrany ZPF stanoví podmínky, za kterých lze požadované nezemědělské využití provést.

· Postup při územně plánovací činnosti:

Při územně plánovací činnosti může být v konečném důsledku v budoucnosti dotčen zemědělský půdní fond (ZPF) způsobem, vyžadujícím vydání stanoviska (viz. výše uvedená kapitola). Orgány ochrany ZPF se proto vyjadřují, vydávají stanoviska podle zákona (§ 5 odst. 2) v jednotlivých etapách projednávání územně plánovací dokumentace jimiž jsou zadání, koncept, návrh). Pokud se územní plán dotkne ZPF, není možné ho schválit bez stanoviska orgánu ochrany ZPF. Územně plánovací plánovací činnost se často dotýká ZPF ve značném rozsahu a při vyhodnocování dle vyhlášky je třeba podrobně zdůvodnit nutnost a oprávněnost takových požadavků (dle vyhlášky: „zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů“). Pořizovatelé předkládají orgánům ochrany ZPF k vydání stanoviska ke konceptu a k návrhu územně plánovací dokumentace vyhodnocení dle přílohy č. 3 k vyhlášce.

· Postup při stanovení odvodů za odnětí půdy:

Zákon vymezuje případy, kdy nejsou odvody za odnětí půdy ze ZPF předepisovány. V ostatních případech je ve správním řízení vydáno rozhodnutí o odvodech příslušným orgánem ochrany ZPF (pověřený obecní úřad), a to v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané dle zvláštních předpisů. Zákon stanovuje sazebník odvodů a faktory životního prostředí, včetně koeficientů, kterými se základní částka mění (zvyšuje, snižuje). Zákonem jsou stanoveny další podrobnosti (způsob platby, splatnost, penále, atd.), k výběru a vymáhání odvodů za odnětí půdy je zmocněn celní úřad. Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí České Republiky.

· Působnost orgánů ochrany ZPF:

Zákon rozděluje věcnou působnost, kterou mají orgány ochrany ZPF (§ 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). Obsah je podrobně rozepsán pod kap. Působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu na straně základního rozdělení.

· Výkon státní správy:

Zákon v § 18 uvádí společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF. Je řešeno podávání návrhu na zahájení řízení a jeho postupování, postup při dotčení více správních obvodů, dozírání na dodržování zákona, spolupráce s orgány státní správy. Pro obce je důležité podávání návrhu – návrh na zahájení řízení podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být příslušným návrhem dotčen. Tento orgán ochrany ZPF návrh posoudí a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany ZPF.

· Pokuty:

Zákon stanovuje případy, kdy lze ukládat právnickým osobám, jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za vymezené případy porušení zákona (odnětí půdy ze ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF, nedovolená změna kultury nebo neprovedení uložené změny kultury, neplnění opatření uloženého orgánem státní správy, vydaného na základě tohoto zákona). Dojde-li k poškození nebo znehodnocení půdy fyzickou osobou, postupuje orgán ochrany ZPF podle zvláštních předpisů. (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.)

Odkazy na jiné www stránky:

· http://www.mzp.cz

· http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy

· http://www.sfzp.cz/

 

aktualizováno: 15.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap