Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji číslo projektu 2005/11

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Priorita:

3.4 - Adaptabilita a podnikání

Opatření:

3.4.2 - Specifické vzdělávání

Název grantového schématu:

Síť environmentálních informačních a poradenských center

Období realizace:

3/2006 - 02/2008

Celkový rozpočet:

13 998 012 Kč

Financování:

EU: 10 123 509 Kč (72%)

Státní rozpočet: 3 374 503 Kč (24%)

Zlínský kraj: 500 000 Kč (4%)


Stručný obsah:

Klíčovými aktivitami projektu je rozvoj sítě středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), vzdělávání nezaměstnaných k tradičním řemeslům, školení k používání ekologických čistících a pracích prostředků, třídění odpadů, vznik 2 pracovních míst na městských úřadech v Uherském Hradišti a Kroměříži, vzdělávání projektantů a investorů k zadávání a realizaci výstavby a rekonstrukce budov s ohledem na jejich energetickou spotřebu a tedy provozní náklady budov, vzdělávání stávajících zaměstnanců 10 středisek poskytujících služby EVVO, šíření příkladů dobré praxe v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetického stavění a projektů na podporu úspor energie. Projekt bezprostředně usiluje o posílení aktivit sítě středisek v oblasti environmentálního vzdělávání, jejich rozšíření do tzv. bílých míst, vybudování informačního a poradenského systému a šíření příkladů dobré praxe v rámci této sítě. Současně klade důraz na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků NNO (nestátní neziskové organizace) poskytujících EVVO. Nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje je zachování a obnova ekologicky šetrných tradic a způsobů života. Projekt posílí potenciál pro sebezaměstnávání v oblasti tradičních řemesel a přispěje tak k řešení problémů na trhu práce.Dalším cílem projektu je prezentovat konkrétní příklady řešení existujících environmentálních problémů. Projekt má dále ambice zlepšit informovanost nejširší veřejnosti o možnostech efektivního a trvale udržitelného hospodaření s energiemi a rovněž zlepšit motivaci zainteresovaných subjektů k aplikaci ekologicky šetrných technologií.V neposlední řadě si projekt klade za cíl rozšířit využívání ekologicky příznivých výrobků v rámci fungování úřadů, institucí a firem.


Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přiblížit udržitelný rozvoj Zlínského kraje prostřednictvím sítě středisek poskytujících EVVO veřejnosti a získat ji pro aktivní účast při řešení environmentálních problémů.


Specifické cíle:

 • Odstranění nízkého povědomí veřejnosti našeho kraje v přístupu k udržitelnému rozvoji, a to u občanů, malých a středních podnikatelů a v rámci veřejné správy. Celkové zvýšení úrovně EVVO ve všech částech Zlínského kraje.
 • Podpora vzniku pracovních míst v rámci Zlínského kraje (2 nová pracovní místa, vzdělávací činnost, kurzy tradičních, ekologicky šetrných řemesel atd.).
 • Stabilizace sítě středisek EVVO a vyšší profesionalizace a kvalita jejích činností.
 • Vznik nového profesionálního subjektu, který bude zajišťovat odborný a informační servis pro celou oblast EVVO ve Zlínském kraji.
 • Zvýšení schopnosti partnerů a dalších subjektů EVVO samostatně získávat finanční prostředky a pokračovat v činnostech definovaných projektem i o jeho skončení včetně udržení nově vytvořených pracovních míst.
 • Propagace energetických úspor ve stávající i nově budované zástavbě rodinných i bytových domů a šíření příkladů správného využití obnovitelných zdrojů.
 • Vzájemný rozvoj informačních toků mezi samosprávou, státní správou, neziskovým a podnikatelským sektorem vedoucí ke naplňování cílů stanovených strategickými dokumenty kraje pomocí rozvoje kvalitního poradenství obyvatelům kraje.

Výstupy projektu:

 • Počet podpořených osob –5900 osob
 • Počet účastníků kurzů – 1252 osob
 • Podpořená pracovní místa – 6 ks
 • Podpořené organizace – 8 ks
 • Podpořené vzdělávací programy – 16 ks
 • Jednorázové vzdělávací a osvětové akce – 109 ks

Partneři projektu:

 • Alcedo – Středisko volného času Vsetín organizuje vzdělávací akce, připraví založení krajského servisního střediska pro EVVO a rozvoj a stabilizaci systému EVVO ve Zlínském kraji.
 • ZO ČSOP Veronica Brno připravuje cyklus seminářů a exkurzí do míst realizací zajímavých ekologických projektů (Hostětín,aj.).
 • ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky zajišťuje přípravu kurzů tradičních řemesel, včetně vzdělávání školitelů.
 • ZO ČSOP 63/01 Centaurea Uherský Brod realizuje osvětovou činnost v oblasti trvale udržitelného rozvoje,ekologicky šetrného hospodaření a používání ekologických výrobků v domácnostech i na úřadech.
 • OV ČSOP Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí realizuje osvětovou činnost v oblasti trvale udržitelného rozvoje na Valašsku.
 • Město Kroměříž vytvoří nové místo projektového pracovníka, který bude koordinovat partnerství s NNO a zavádět principy Místních agend 21, principy Zdravého města a šetrné hospodařen do praxe.
 • Město Uherské Hradiště vytvoří nové místo projektového pracovníka, který bude koordinovat partnerství s NNO a zavádět principy Místních agend 21 , principy Zdravého města a šetrné hospodařen do praxe.


Aktuální stav:

Projekt byl ukončen. Aktuální informace viz Odkazy.

Odkazy:

Více informací naleznete na stránkách www.zkola.cz v sekci Za školou, odkaz Zelená pro Zlínský kraj

Kontaktní osoba:

Ing. Šárka Koňaříková
577 043 415
sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap