Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK

Program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

4 – Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory:

4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Období realizace:

1. 10. 2010 – 30. 9. 2012

Celkový rozpočet:

6 979 718,40 Kč

Financování:

Evropská unie (ESF): 85 %

Zlínský kraj: 15 %

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na zefektivnění a modernizaci systému řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínskéhokraje prostřednictvím optimalizace personálních procesů, zavádění moderních nástrojů personálního řízení a

odborné přípravy a rozvoje personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení.

Projekt komplexně řeší vybudování kvalitního systému ŘLZ, který:

- bude postaven na základě správně definovaných procesů - tzn. bude zahrnovat všechny personální procesy ve vzájemné provázanosti a maximální funkčnosti, tj.stávající procesy budou podrobeny auditu a optimalizaci, budou vytvořeny nové metodiky, příručky a zavedeny nové personální procesy,

- bude využívat moderní nástroje zvyšující jeho efektivitu - tzn. bude využívat základy personálních procesů, které již na úřadu existují a současně bude aplikovat nejmodernější nástroje ŘLZ, které vhodně implementuje do úřadu (např. kompetenční profily, Development centra, řízení podle kompetencí, talent management, personální controlling, průzkumy spokojenosti apod.),

- bude realizován kompetentními osobami - tzn. bude podporován politiky ZK, kteří vnímají jeho potřebnost, bude využíván a respektován manažery, kteří jej chápou jako důležitý instrument pro vedení a rozvoj svých podřízených a umí používat jeho nástroje a bude spravován, inovován a realizován personalisty, coby HR specialisty, kteří mají znalosti, schopnosti a dovednosti k realizaci personálních činností a slouží jako odborní poradci manažerům úřadu.

Výsledek přispěje ke zvyšování výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců, zvyšování efektivity a kvality řízení na úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského potenciálu.

Projekt reaguje na výsledky analýzy počátečního stavu ŘLZ na KÚZK, která identifikovala rezervy v této oblasti a poskytla podklady pro vytvoření Personální strategie KÚZK. Ta vytyčila strategické cíle, po jejichž naplnění bude dosažena potřebná úroveň ŘLZ na úřadu.

Aktivity projektu:

Zefektivnění systému hodnocení a rozvoje manažerů

Aktivita je zaměřena na komplexní obnovu a vytvoření nového systému hodnocení na KÚZK a s ním souvisejícího systému rozvoje, zejména manažerů.

Management pool

Management pool je efektivním nástrojem pro udržení lidského kapitálu a jeho využívání je základem důležitého procesu v systému řízení lidských zdrojů. Talent management zajišťuje plynulou obměnu lidských zdrojů v organizaci prostřednictvím vybraných, kompetentních nástupců, což zefektivní plánování nástupnictví klíčových pozic, zajišťování zaměstnanců z interních zdrojů a jejich motivaci.

Aktivita projektu je tvořena:

- vytvořením systému talent managementu, včetně metodiky,

- nominací a výběrem talentů do management poolu,

- realizací 2 denního talent programu.

Audit a optimalizace procesů v oblasti ŘLZ

Soubor personálních procesů tvoří jádro systému řízení lidských zdrojů v organizaci. Dobře nastavené procesy poskytují také nutnou základnu pro vhodný systém a styly řízení. Personální audit poskytuje nezávislé a objektivní hodnocení personálních činností a procesů v návaznosti na strategii a cíle celé organizace a slouží k navržení optimálního řešení. Výstupem každého auditu je závěrečná zpráva obsahující popis a zhodnocení současného stavu řízení lidských zdrojů a návrh optimalizovaných personálních procesů.

Rozvoj personalistů v klíčových oblastech ŘLZ

Rozvoj personalistů (případně vybraných zaměstnanců a manažerů) v klíčových oblastech řízení lidských zdrojů je důležitým předpokladem pro implementaci změn, nových postupů a používání nových nástrojů systému řízení lidských zdrojů, který bude prostřednictvím projektu vytvořen. Aktivita projektu spočívá v realizaci vzd. programů pro personalisty, jejichž obsahem bude získání znalostí a dovedností, výcvik, trénink a nácvik ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů.

Zavedení systému průzkumu spokojenosti zaměstnanců na KÚZK

Obsahem aktivity je vytvoření systému průzkumu spokojenosti zaměstnanců na KÚZK, který bude poskytovat průběžnou reflexi vybudovaného systému řízení lidských zdrojů a umožní mimo jiné také včas odhalit rizika a hrozby a dát nadřízeným informaci o tom, jak jsou lidé spokojeni s jejich vedením, respektive s nastavenými procesy v celém systému řízení lidských zdrojů.

Zavedení personálního controllingu na KÚZK

Personální controlling je nástroj sledování a vyhodnocování měřitelných ukazatelů výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Umožňuje měřit a ovlivňovat základní HR procesy, předkládat měřitelné ukazatele úspěšnosti v dosahování cílů HR útvaru, směřovat k vyšší produktivitě a efektivitě práce. Zavedením personálního controllingu do systému ŘLZ na úřadu budeme moci porovnat různé oblasti ŘLZ s doporučenou optimální hodnotou a zaměřit se na oblasti vykazující odchylky, zároveň bude zajištěno sledování účinnosti nastavených personálních procesů v rámci systému ŘLZ vybudovaného v projektu. Personální controlling tvoří poslední fázi pomyslného cyklu navrženého systému: vytvoření procesů a nástrojů - realizace procesů a využívání nástrojů - kontrola funkčnosti.

 

Rozvoj komptencí politiků ZK v oblasti ŘLZ

Aktivita je zaměřena na rozvoj kompetencí politiků Zlínského kraje v oblasti řízení lidských zdrojů. Všechny strategické a rozvojové činnosti, které krajský úřad realizuje, je nutné schválit Radou Zlínského kraje. Pro zavádění změn, nových činností a procesů v systému řízení lidských zdrojů je proto nezbytné zajistit podporu těchto aktivit u politiků Zlínského kraje, kteří musí vnímat jejich potřebnost a tím i potřebnost systému řízení lidských zdrojů vůbec. Aktivitu tvoří vzdělávací program pro politiky Zlínského kraje nazvaný Psychologie personálního řízení, který je obrazně seznámí s důležitostí a obsahem ŘLZ v organizaci.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem proj. je vybudování kvalitního moderního systému ŘLZ na KÚZK, který prostřednictvím optimálního využívání lidského potenciálu přispěje ke zvyšování výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců, zvyšování kvality řízení na úřadu a efektivnosti veřejné správy.

Specifický cíl:

- zefektivnění systému hodnocení a rozvoje manažerů,

- řízení rozvoje a výkonu manažerů podle kompetencí,

- rozvoj kompetencí, odborných znalostí a dovedností v oblasti ŘLZ,

- zavedení nástroje pro sledování výkonnosti personálních procesů,

- zefektivnění managementu prostřednictvím plánování nástupnictví a práce s talenty,

- aplikace moderních nástrojů ŘLZ do personálních procesů,

- optimalizace personálních procesů.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinu projektu tvoří 60 manažerů na KÚZK (vedoucí odborů a vedoucí oddělení), 13 pracovníků Odboru řízení lidských zdrojů KÚZK (dále personalisté), 8 vybraných pracovníků zařazených do kategorie

"talentů" a také odborníci z dalších odborů, kteří následně činnost Odboru ŘLZ kontrolují a analyzují (4 pracovníci Odboru Interního auditu, 19 pracovníků na oddělení kontrolním) a politici Zlínského kraje.

Realizace aktivit:

Zefektivnění systému hodnocení a rozvoje manažerů

V rámci aktivity dosud proběhlo:

vytvoření kompetenčních profilů vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců

vytvoření metodiky hodnocení dle kompetenčních profilů

-hodnocení zaměstnanců na KÚZK

Termíny vzdělávacích kurzů pro manažery KÚZK

PSYCHOLOGIE PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ PRO VEDOUCÍ ODBORŮ: 3.- 4.10.2011

PSYCHOLOGIE PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ PRO VEDOUCÍ ODDĚLENÍ: 20. - 21.9.2011; 7. - 8.11.2011.

VEDENÍ A ŘÍZENÍ LIDÍ: 25. – 26.8.2011; 13. – 14.12.2011

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ: 12.1.2012

CHANGE MANAGEMENT: 20. – 21.2.2012; 29. – 30.3.2012

KLÍČOVÉ PERSONÁLNÍ ROZHOVORY: 14.5.2012; 18.6.2012

Management pool

Aktivita dosud nebyla realizována.

V rámci aktivity proběhne rozvojový program manažerských kompetencí pro talenty, který se uskuteční 27. - 28. 8. 2012.

Audit a optimalizace procesů v oblasti ŘLZ

Vybrán dodavatel. Aktivita v realizaci

Rozvoj personalistů v klíčových oblastech ŘLZ

Termíny vzdělávacích kurzů pro personalisty KÚZK:

TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ: 29. - 30. 11. 2010

PERSONÁLNÍ AUDIT: 22. - 23. 2. 2011

PSYCHOLOGIE PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ: 16.- 17. 5. 2011

PERSONÁLNÍ CONTROLLING: 20.-21. 9. 2011

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PŘEDPISY A ODMĚŇOVÁNÍ PRO POKROČILÉ: 10.- 11. 11. 2011

MEDIAČNÍ TECHNIKA V ŘLZ: 18.- 19. 1. 2012

TVORBA PERSONÁLNÍ STRATEGIE A PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ: 8. - 9. 3. 2012

PERSONALISTA – INTERNÍ KOUČ: 9. - 10. 5. 2012

Zavedení systému průzkumu spokojenosti zaměstnanců na KÚZK

Byl vybrán dodavatel. Proběhlo vytvoření systému průzkumu spokojenosti a 1. sběr dat.

Zavedení personálního controllingu na KÚZK

Realizace aktivity byla zahájena v říjnu 2010. V rámci sledovaného období proběhlo:

definování struktury dat a ukazatelů z personální oblasti, které budou personálním controllingem sledovány a vyhodnocovány (specialista personálního controllingu definoval data na základě konzultací s dalšími odborníky na KÚZK

v oblasti ŘLZ

vytvoření elektronického formuláře pro sběr dat na KÚZK

Rozvoj komptencí politiků ZK v oblasti ŘLZ

Vzdělávací kurzu pro politiky Zk proběhne dne 13. 5. 2011 a 20. 3. 2012.

Veřejné zakázky:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY UKONČENÉ

Název VZ: Zavedení systému průzkumu spokojenosti zaměstnanců na KÚZK

Vyhlášeno: 7. 10. 2010

Lhůta pro podání nabídek: 20. 10. 2010, 12 hod

Název VZ: Zajištění rozvojových aktivit projektu "Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK"

Vyhlášeno: 18. 10. 2010

Lhůta pro podání nabídek: 1. 11. 2010, 10 hod

Název VZ: Zabezpečení realizace DC

Vyhlášeno: 4. 1. 2011

Lhůta pro podání nabídek: 21. 1. 2011

Název VZ: Realizace auditů personálních procesů na KÚZK

Vyhlášeno: 4. 1. 2011

Lhůta pro podání nabídek: 21. 1. 2011

Název VZ: Realizace auditů personálních procesů na KÚZK II

Vyhlášeno: 3. 2. 2011

Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2011, 10:00

 

Název VZ: Ubytovací a stravovací služby pro projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK

Vyhlášeno: 24. 2. 2011

Lhůta pro podání nabídek: 8. 3. 2011, 10:00

Kontaktní osoba:

Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer, tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap