Zdravotnická dokumentace

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo k provedení § 69 písm. a) až e) zákona 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)vyhlášku č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci s účinností ode dne 1. 4. 2012.

Vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci upravuje v příloze 2,  čl. 5 postup předložení návrhu na vyřazení ZD k posouzení příslušnému archivu pouze u poskytovatele, který je veřejnoprávním původcem podle zákona o archivnictví (§ 3 odst. 1 zák. č. 499/2004 Sb.)

Za veřejnoprávního původce lze považovat právnické osoby zřízené nebo založené územními správními celky, tj. příspěvkové organizace, obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) založené krajem nebo obcí, které poskytují zdravotní služby.

 Poskytovatel, který je soukromoprávním původcem (fyzická, právnická podnikající osoba např. privátní ambulantní lékař, obchodní společnost s r.o. nebo a.s. založená privátními subjekty, tj. někým jiným než státem, krajem či obcí) odpovídá za postup při uchování, vyřazování a zničení ZD v souladu s prováděcí vyhláškou.

 V daném případě rozhoduje o posouzení potřebnosti ponechání zdravotnické dokumentace výhradně poskytovatel zdravotních služeb nebo jeho právní nástupce. Odpadá povinnost předkládání skartačních návrhů příslušným okresním archívům k vydání souhlasu, na základě kterého lze ZD zničit. Vždy však musí být vypracován návrh na vyřazení.

Příslušný archiv provádí výběr archiválií ve skartačním řízení jen, požádá-li o to soukromoprávní původce. Uvedený způsob představuje zjednodušení postupu při nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování příloha č. 2 vyhlášky 98/2012 Sb.

 

Zdravotnická dokumentace tvoří specifickou součást správy dokumentů ve zdravotnickém zařízení.

 Vyřazováním zdravotnické dokumentace (dále jen „ZD“) se rozumí posuzování a výběr té části ZD, která je nadále pro poskytování zdravotních služeb nepotřebná.

Vyřazování ZDpři posouzení potřebnosti se provádí ve lhůtách určených poskytovatelem, nejdéle však jedenkrát za 5 let komplexně za poskytovatele. (v předchozí právní úpravě jednou za rok).

Předmětem posouzení potřebnosti je veškerá ZD, u které uplynula doba uchování.  

Bez posouzení nelze ZD zničit. Doba uchování ZD je doba, po kterou je nutné ZD uchovat u poskytovatele pro účely poskytování zdravotních služeb. Před jejím uplynutím nesmí být ZD zničena. Doba uchování ZD může být prodloužena, nejméně vždy o 5 let, pokud je ZD nebo její část nadále potřebná k zajištění poskytování zdravotních služeb.

Návrh na vyřazení ZD vypracuje poskytovatel zdravotních služeb nebo jím určený zdravotnický pracovník. Návrh na vyřazení (dříve skartační návrh) obsahuje identifikační údaje poskytovatele a identifikační údaje určeného pracovníka, který návrh vypracoval.

K návrhu na vyřazení ZD se připojí seznam zdravotnické dokumentace k vyřazení. V závěru seznamu se uvede ZD s vyřazovacím znakem „V“ s návrhem na její rozdělení na část navrženou k vyřazení a na část, jíž se prodlouží doba uchování.  Návrh na vyřazení ZD podepisuje určený zdravotnický pracovník.

 Pokud nebylo skartační řízení provedeno nebo alespoň zahájeno před účinností vyhlášky tj. do 31. 3. 2012, lze potřebnost posoudit a skartační řízení zahájit ode dne 1. 7. 2013 (§ 7 vyhl. 98/2012 Sb.).

 ZD určená k vyřazení musí být zničena, tzn. znehodnocena takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace původního obsahu.

 Forma zničení zdravotnické dokumentace není předepsána. Běžně jsou všechny skartovací stroje normované podle DIN 32757. Lze využít také nabídek specializovaných firem, které provádí skartaci dokumentů papírového charakteru či na elektronických nosičích dat.

Poskytovatel pořídí a uchová písemný záznam, který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace společně s informací o tom, kdy, jak a kým byla zdravotnická dokumentace zničena. Soupis obsahuje identifikační údaje pacienta. Písemný záznam se uchovává bez časového omezení.

 

 

                                        

 

 

aktualizováno: 13.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap