Zastupitelé schválili změny v síti sociálních služeb

  11.9.2019
Zastupitelé schválili změny v síti sociálních služeb

ZLÍN – S veškerými změnami v síti sociálních služeb, které připravuje Zlínský kraj pro zbytek roku 2019 i pro rok 2020, seznámila zastupitele na pondělním jednání Zastupitelstva Zlínského kraje radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. Zastupitelé většinou hlasů schválili Radou předložený návrh aktualizace Akčního plánu sociálních služeb, který podrobně popisuje všechny plánované změny.

„Tímto materiálem schvalujeme jakékoliv připravované změny v síti sociálních služeb. Často se jedná o formální změny v názvech organizací. Podstatné je sloučení dvou samostatných středisek v rámci Diakonie Českoslobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí,“ uvedla radní Michaela Blahová. Samotnému projednání všech změn schválených v Zastupitelstvu Zlínského kraje podle ní předcházel proces projednávání s obcemi, se samotnými poskytovateli, s Týmem pro dohodu a se všemi dalšími zainteresovanými partnery. „Žádná změna v síti sociálních služeb se nemůže uskutečnit bez souhlasu všech zúčastněných partnerů. Až na závěr všechny projednané změny schvaluje krajské zastupitelstvo,“ podotkla radní Michaela Blahová.

Více informací ke změnám, které Zastupitelstvo schválilo na základě podkladů obsažených v Podrobné důvodové zprávě, viz text níže.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

 

11. 9. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

 

 

Podrobná důvodová zpráva

Zastupitelstvu Zlínského kraje se předkládá materiál týkající se 8. aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 (dále jen „Akční plán 2019“) respektive pouze přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu 2019. Předkládaný materiál se také týká Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 (dále jen „Akční plán 2020“), přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “, přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2020.

 

  1. 1.     Změny dle Registru poskytovatelů sociálních služeb v Příloze č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje a příloze č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu 2019, příloze č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “, příloze č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2020.

 

-          Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, ID 1936483, Odlehčovací služby. Změna názvu sociální služby.

Původní: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Nově: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - Odlehčovací služby

 

-          Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, ID 6962438, Denní stacionáře. Změna názvu sociální služby.

Původní: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Nově: Denní stacionář

 

-          Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČ 75095009, Centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým postižením - pracoviště Zlín, ID 4755953        , Raná péče. Změna názvu poskytovatele.

Původní: Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Nově: Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

 

-          ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675,            ID 3845844, Odborné sociální poradenství. Změna názvu sociální služby.                   

Původní: Poradna Rožnov

Nově: Poradna Rožnov; Poradna Rožnov OSP - Hutisko-Solanec

 

-          Dochází k organizační změně, tzn. ke dni 1. 1. 2020 má dojít ke sloučení dvou středisek Diakonie ČCE – hospic CITADELA a Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí. Dle rozhodnutí Dozorčí rady Diakonie Českobratrské církve evangelické dne 18. 1. 2019 bylo rozhodnuto, že Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí se ruší a ke dni 1. 1. 2020 se slučuje se střediskem Diakonie ČCE – hospic CITADELA. S účinností od 1. 1. 2020 přecházejí veškerá práva, povinnosti a majetek včetně závazků a nároků ze smluv a z pracovněprávních vztahů. Níže je uveden přehled všech změn.

 

Původní: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, ID 9704637

Nově: Pečovatelská služba, ID 4873338

 

Původní: Denní stacionář Dobromysl, ID 3734588

Nově:  Denní stacionář Dobromysl, ID 7371787

 

Původní: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, ID 6633109

Nově:  Osobní asistence, ID 5119406

 

Původní: Chráněné bydlení Valašské Meziříčí - Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, ID 5919208

Nově:  Chráněné bydlení JOHANNES, ID 3139989

 

Původní: Poradna pro pečující, ID 1408216

Nově: Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující, ID 8327507

           

Původní: Sociální rehabilitace, ID 1241756

Nově: Sociální rehabilitace, ID 7988336

 

-          Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, Krizová pomoc, ID 9160187, Krizová pomoc. Změna názvu sociální služby.

Původní: Krizová pomoc Dětského centra Zlín, p.o.

Nově: Krizová pomoc

 

  1. 2.      Změny dle žádostí poskytovatelů sociálních služeb v Příloze č. 1 (Základní síť 2019) Akčního plánu 2019 a v Akčním plánu 2020 v Příloze č. 1 (Základní síť 2020)

 

A)    Charita Holešov, IČ 47930063 

Poskytovatel sociální služby Charita Holešov žádá o zrušení kapacity 1,75 v průměrném přepočteném úvazku pracovníka v přímé péči, kde se jedná o nízkoprahové denní centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, forma převažující ambulantní na území Holešov. Charita Holešov také žádá o zrušení Opatření 2.1.8. v Akčním plánu pro rok 2020. K podání této žádosti vedlo jednání mezi Charitou Holešov, vedením Města Holešov a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Města Holešov. Důvodem rozhodnutí je vývoj ohledně cílové skupiny a nevhodné podmínky pro zajištění poskytování nové sociální služby. Odbor sociálních věcí souhlasí a žádost je doložena v příloze č. P07. Aktualizovaný Akční plán je v příloze č. P04.

 

B)    Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096 

 

-          Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, ID 3212835, domovy pro osoby se zdravotním postižením, forma pobytová. Pokles kapacity z 35 na 34 lůžek dle aktualizace registrované kapacity.

Žádost je v příloze č. P08.

-          Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, ID 5001473, domovy pro osoby se zdravotním postižením, forma pobytová. Pokles kapacity ze 100 na 99 a následně na 98 lůžek dle aktualizace registrované kapacity.

Žádost je v příloze č. P09 a P10.

-          V Radě ZK dne 21. 1. 2019 byla schválena 5. aktualizace Akčního plánu 2019 v rámci, které byla řešena změna sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice, ID 7895834. Změna, která byla schválena na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 5. 11. 2018 řešila změny v Základní síti pro rok 2018 i 2019 a bylo původně počítáno s 6 lůžky Chráněného bydlení v SO ORP Uherské Hradiště s termínem realizace od 1. 5. 2019. Na tuto kapacitu bylo ze strany kraje dne 21. 7. 2018 na Chráněné bydlení Boršice v kapacitě 6 lůžek vydáno Vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služby pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím 2012/21/EU. Vyjádření objednatele bylo vydáno obci Boršice. Tato kapacita, na kterou byl vydán úmysl pověřit, byla zařazena do Akčního plánu, jako věcné opatření pro rok 2019 (2.2.6) ale byla i ponechána v Základní síti a Zásobníku pro rok 2018 a 2019, kde byla jako výsledná kapacita u Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 18 lůžek (6 lůžek dle výše uvedeného). V rámci 5. aktualizace bylo přesunuto 6 lůžek ze zásobníku RZ_2019 224 na vznik nové služby Chráněného bydlení do Základní sítě 2019 od 1. 11. 2019 a současně z důvodu propojenosti byl odstraněn rozvojový záměr RZ_2019 177 na snížení kapacity DOZP Medlovice. Nyní dle žádosti poskytovatele je změna a do CHB Boršice přejde 5 klientů z Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (ID 7895834) a 1 klient z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Vincentinum (ID 9147782). Žádost je v příloze č. P11.

-          Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, ID 4898762, Týdenní stacionáře, kapacita 4 lůžek. Na základě žádosti poskytovatele byla sociální služba ukončena dříve, než bylo avizováno na základě rozvojového záměru, kde původní datum bylo 31. 12. 2019. V zařízení sociální služby již nebude po 31. 7. 2019 žádný klient a poskytování sociální služby bude ukončeno k 1. 8. 2019. Žádost je v příloze č. P11.

 

C)    Poskytovatel sociální služby Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885 má v Základní síti 2019 zařazenu kapacitu 3,00 úvazků v PP pro Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm. Datum vzniku sociální služby byl původně 1. 3. 2018, ale z důvodu rekonstrukce prostor města nevznikla a 5. aktualizací Akčního plánu 2019 byl schválen nový předpokládaným termín zahájení sociální služby a to od 1. 9. 2019. Nyní je žádáno o posun zahájení na 1. 11. 2019 a to z důvodu posunu termínu dokončení rekonstrukce a kolaudace. Odbor sociálních věcí souhlasí a žádost je doložena v příloze č. P12.

 

D)    U poskytovatele sociální služby R-Ego, z.s., je navrhováno snížení hodnoty indikátorů pro 1,00 úvazek v přímé péči u sociální služby R-Ego, z.s., ID 4474775, které je nyní poskytováno ve Slavičíně. Od roku 2017 je v Základní síti sociálních služeb zařazen rozvoj 1,00 úvazku v přímé péči pro nové místo poskytování v Luhačovicích s celkovou kapacitou 4,00 úvazků v přímé péči. Vznik sociální služby byl posouván průběžně s tím, že v roce 2019 již měly být prostory ze strany města Luhačovic k dispozici a služba zahájena. O změnu poskytovatel požádal a tato je v příloze č. P13.

 

V souladu s tímto byla stanovena hodnota indikátoru ve smlouvě na plné 4,00 úvazky v přímé péči ve výši 3080 kontaktů. Tento předpoklad se nenaplnil a nové místo poskytování dosud nevzniklo, ale indikátor nebyl snížen a ze strany poskytovatele R-Ego, z.s. byl stanoven závazný termín vzniku nového místa poskytování od 1. 10. 2020. Důvody, proč se nepodařilo otevřít nové místo poskytování je v příloze č. P14 ve Vyjádření ORP Luhačovice. Zpětně není možné měnit závazné hodnoty ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.

 

Z tohoto důvodu je navrhováno snížení hodnoty indikátoru pro 1,00 úvazek v přímé péči pro měsíce září – prosinec 2019 a leden – září 2020. Hodnota indikátoru pro stávající 3,00 úvazky v přímé péči bude beze změn. Návrh Dodatku č. 1 k „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ je nyní přiložen jako příloha č. P15 se sníženou hodnotou indikátoru na 2 823. Jedná se o snížení o 257 kontaktů (Celkový počet kontaktů na celkový počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči/rok). Pověření není třeba měnit, protože je vystaveno na maximální stanovenou kapacitu úvazků v přímé péči.

Odbor sociálních věcí souhlasí a tato změna byla projednána se zástupci poskytovatele a navrhované řešení bylo odsouhlaseno.

 

E)    Poskytovatel sociální služby Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace plánuje ukončit poskytování sociální službu Sociální terapeutické dílny Uherské Hradiště, ID 3709757 k 31. 12. 2019 a převést poskytování této sociální služby na poskytovatele sociálních služeb Diakonii ČCE – Středisko Cesta, ID 9003873 pod stávající identifikátor se stejným místem poskytování ve stávající výši 1,20 úvazků v přímé péči dle Základní sítě sociální služeb pro rok 2019 a 2020. Celková kapacita úvazků v přímé péči poskytovatele sociálních služeb Diakonii ČCE – Středisko Cesta, ID 9003873 by pak činila 3,20 na dvě místa poskytování.

 

Diakonie ČCE – středisko Cesta na základě Prohlášení o dohodě převezme poskytování této sociální služby pro cílovou skupinu osoby s kombinovaným a mentálním postižením na adrese Studentské náměstí 1533, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1 a souhlasí s převodem daného počtu pracovních úvazků ve výši 1,20. Prohlášení o dohodě včetně žádosti o změnu přílohy č. 1 Akčního plánu Základní sítě pro rok 2020 je doloženo v příloze č. P16.

 

Důvodem žádosti o ukončení sociální služby typu sociálně terapeutické dílny, ID 3709757 poskytované v Sociálně terapeutické dílně Uherské Hradiště je cíl Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o. poskytovat pouze pobytové sociální služby.

 

V případě schválení Prohlášení o dohodě Radou Zlínského kraje bude následně podána žádost o změnu registrace podle § 82 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, spočívající v ukončení poskytování registrované sociální.

 

Odbor sociálních věcí souhlasí a tento postup je v souladu s „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ dle č. XIV. Změny Veřejnoprávní smlouvy, bod 2.1 písm. f) a bod 2.2.

 

 

  1. 3.      Změny Dočasné sítě na základě žádosti poskytovatelů

 

Postup pro vstup do Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje (dále jen „Dočasná síť“) a pro vydání Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“) vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a z Akčního plánu sociálních služeb ve Zlínském kraji pro daný rok.

 

A)    Poskytovatel sociální služby Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., žádá u druhu sociální služby Sociální rehabilitace, Horizont Kroměříž (jedná se o Centrum duševního zdraví), ID 4759751, sociální rehabilitace o změnu časové dostupnosti ambulantní i terénní služby z pracovních dnů pondělí – pátek 7,00-15,30 hod na pondělí – středa 7,00 – 16,00 hod, čtvrtek 7,00 – 15,30 hod a pátek 7,00 – 14,00 hod. Důvodem změny je, že pracovníci CDZ vypozorovali, že nová provozní doba více vyhovuje uživatelům v návaznosti na již dříve poskytovanou službu sociální rehabilitace Horizont Kroměříž, která sídlí ve stejné budově, potřeby klientů a provozní potřeby. Poskytovatel sociálních služeb CSP Zlín, o.p.s. žádal o změnu v Pověření v Dočasné síti sociálních služeb Zlínského kraje, které bylo schváleno RZK usn č. 0607/R20/19 dne 19. 8. 2019. Odbor sociálních věcí souhlasí a žádost je doložena v příloze č. P17.

 

B)    Poskytovatel sociální služby Charita Uherská Brod, žádá u sociální služby Centrum seniorů Uherský Brod, ID 2893219, Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením o změnu formy a místa poskytování sociální služby. Forma se mění z převažující terénní pouze na ambulantní a „Území (SO ORP/Zlínský kraj)“ se mění z Uherský Brod na Uherské Hradiště. Důvodem změny je nedostatek prostředků na provoz. Poskytovatel sociálních služeb Charita Uherský Brod žádal o změnu v Pověření v Dočasné síti sociálních služeb Zlínského kraje, které bylo schváleno RZK usn č. 0607/R20/19 dne 19. 8. 2019. Odbor sociálních věcí souhlasí a žádost je doložena v příloze č. P18.

 

C)    Poskytovatel sociální služby PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., žádá o rozšíření území poskytování služby o SO ORP Luhačovice a SO ORP Otrokovice pro sociální službu Odlehčovací služba PAHOP, ID 9313981. Poskytovatel žádal o změnu v Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“), které bylo schváleno RZK usn č. 0607/R20/19 dne 19. 8. 2019 a dále se změna projeví ve „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě je v příloze č. P19. Změna je podána dle schváleného programu a to prostřednictvím Žádosti o změnu ve webové aplikaci KISSoS. Vyjádření obce Otrokovice je doloženo v příloze č. P20 a Vyjádření obce Luhačovice je doloženo v příloze č. P21 a jedná se o vyjádření k rozvojovému záměru, kterým byla tato změna původně oznámena. V rámci rozvojového záměru toto nemohlo být řešeno a bylo postupováno dle programu. Odbor sociálních věcí souhlasí a žádost je doložena v příloze č. P22.

 

D)    Poskytovatel sociální služby Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, žádá o rozšíření území poskytování služby o ORP Holešov pro sociální službu Odlehčovací služby Chůvičky, ID 4262895. Důvodem rozšíření poskytování sociální služby je poptávka a potřebnost zájemců o službu z regionu ORP Holešov. Poskytovatel žádal o změnu v  Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které bylo schváleno RZK usn č. 0607/R20/19 dne 19. 8. 2019 a dále se změna projeví ve „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě je v příloze č. P23. Změna je podána dle schváleného programu a to prostřednictvím Žádosti o změnu ve webové aplikaci KISSoS. Vyjádření obce Holešov je doloženo v příloze č. P24. Odbor sociálních věcí souhlasí a žádost je doložena v příloze č. P25.

 

 

V rámci 15. korespondenčního hlasování, které proběhlo od 1. 8. – 8. 8. 2019 byly schváleny tyto změny:

-          dle Registru poskytovatelů sociálních služeb,

-          v Základní síti dle žádosti poskytovatelů sociálních služeb (Charita Holešov, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Charita Valašské Meziříčí),

-          v Dočasné síti dle žádosti poskytovatelů sociálních služeb (Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., Charita Uherský Brod).

 

V rámci 16. korespondenčního hlasování, které proběhlo od 12. 8. – 14. 8. 2019 byly schváleny tyto změny:

-          v Základní síti dle žádosti poskytovatelů sociálních služeb (R-Ego, z.s., Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace – zrušení STD),

-          v Dočasné síti dle žádosti poskytovatelů sociálních služeb (PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace).

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap