Zasílání vydaných nařízení obcí krajskému úřadu

Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), jsou obce povinny zasílat nařízení obcí neprodleně po dni jejich vyhlášení krajskému úřadu.

Při provádění dozorové činnosti krajským úřadem (§ 125 a § 126 zákona o obcích) bylo zjištěno, že tato zákonná povinnost bývá obcemi opomíjena, a proto touto cestou Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „KÚZK“) upozorňuje na zajištění dodržování výše uvedeného zákonného ustanovení, tzn. na zasílání vydaných nařízení obce krajskému úřadu s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí na úřední desce obecního úřadu.

Vzhledem k tomu, že dozorová činnost spočívá ve zjišťování souladu vydaných nařízení obce se zákonem nebo jiným právním předpisem, případně rozporu nařízení s lidskými právy a základními svobodami, je současně nezbytné zajistit zasílání příslušného usnesení orgánu obce, který nařízení vydal (rada obce, zastupitelstvo obce v případě, pokud rada obce není zřízena).

Jsou-li v evidenci právních předpisů obce nařízení, která doposud nebyla zaslána krajskému úřadu a nebyla zrušena, zašlete prosím v co nejkratší lhůtě všechna tato platná a účinná nařízení.

KÚZK na internetových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) informuje o činnosti úřadu v oblasti metodické pomoci obcím při regionální normotvorbě a zveřejňujeme písemnosti týkající se metodické činnosti v sekci pod názvem „Informace pro obce, podsekce informace odborů, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, metodika v dozorové činnosti“. V současné době jsou zde zveřejněna zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí, některé vzory nařízení obce a stanoviska.

KÚZK rovněž nabízí metodickou pomoc a součinnost v legislativní činnosti v rámci přenesené působnosti obce.

Agendou dozorové činnosti se na KÚZK zabývá Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení legislativní a právní, tel. 577 043 572, které v případě potřeby poskytne bližší informace.

 

aktualizováno: 17.12.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap