Tarif ID ZK

Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného

Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen „žákovské jízdné“) v dopravěveřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové a dopravě železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní se prokazuje „žákovským průkazem“ (podle vzorů zveřejněných v Metodickém pokynu MD příloha č.1). Dále uváděný název „dopravce“ se týká dopravců provozujících tento typ dopravy. V MHD zůstává zachován současný systém slev jízdného pro žáky a studenty škol.

Průkazy jsou vydány:

 • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši - cca 37,5% z plného/obyčejného jízdného)
 • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši cca 75% z plného/obyčejného jízdného).

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

Místo bydliště, sídlo školy i místo praktického vyučování se musí nacházet v ČR.

Jedná –li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místuškoly.

Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.

Dojíždí-ližák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.

Platnost průkazů:

 • U žákůdo 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straněprůkazu;
 • U žákůstarších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní rok (mimo měsíců červenec, srpen).

Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.

Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy zveřejní dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány.

Postup při ověření průkazu:

 1. po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu žák (případně zákonný zástupce) vyplní čitelněhůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem

  údaje:

  • jméno,příjmení, datum narození, místo svého bydliště (kolonka „Z“)
  • místo sídla školy ( kolonka „Do“),a připojí fotografii pasového formátu.
 2. pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu:
  • ověří skutečnost, že se jedná o žáka/studenta denního studia,
  • nejedná-li se o denní dojíždění, přeškrtne symbol „ kladívka “ na líci žákovského průkazu
  • na rubu průkazu vyplní název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování
  • vyplní údaj o trvání školního roku. Probíhá-li výuka jinak než od pondělí do pátku, uvede dny v týdnu, kdy výuka probíhá.

  Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy razítkem a podpisem.

 3. žák (zákonný zástupce žáka) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření pro příslušný školní rok.Průkaz platí v případě denního dojíždění pouze ve dny školního vyučování. Pokud žák dojíždí nepravidelně/občasně z místa bydliště do místa školy/internátu na jednotlivé jízdenky, sleva je poskytována v průběhu školního roku i o sobotách a nedělích.
 4. osoba pověřená dopravcem porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v občanském průkazu (popř. cestovním pasu) žáka/studenta staršího 15 let (žáci mladší 15 let předkládají rodný list), připevní předloženou fotografii, přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii a doplní dobu platnosti v kolonce „Platí od …do“. Následně jej opatří razítkem a podpisem.

Líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).

Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce s ohledem na vynaložené náklady a obvyklým způsobem ji zveřejní.

 

Odbavení žáků v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě

a ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce vydá jízdenku za žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro celý cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popřípadě pro část tohoto úseku při použití více dopravců).

Železniční dopravci přiznávají žákovské jízdné pouze ve 2. vozové třídě. Žákovská sleva se nevztahuje na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.

 

Odbavení žáků v integrované dopravě

V jednotlivých systémech integrované dopravy organizátoři zveřejní obvyklýmzpůsobem podmínky pro poskytování žákovských slev.

Podmínky a výše slevy pro žáky a studenty v MHD zůstávají beze změn.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap