Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů

01. Základní informace k životní situaci:
Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle §7 odst. 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení.
 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).
 

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Prokázat vlastnictví k předmětným lesům. Odůvodnit žádost údaji dle platného lesního hospodářského plánu, lesního zákona a souvisejících vyhlášek a způsobem obhospodařování nebo jeho záměrem (tj. např. jednoduchým projektem). Doložit rozhodnutí jiných orgánů státní správy, která jsou důvodem ke změně kategorie lesů.
 

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

         

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost, výpis z katastru nemovitostí k dotčeným lesním pozemkům, smlouva o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.
 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 – ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 – ti dnů.
 

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 

14. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
 

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
 

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  

18. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

19. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap