Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů

- Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Prokázat vlastnictví k předmětným lesům. Odůvodnit žádost údaji dle platného lesního hospodářského plánu, lesního zákona a souvisejících vyhlášek a způsobem obhospodařování nebo jeho záměrem (tj. např. jednoduchým projektem). Doložit rozhodnutí jiných orgánů státní správy, která jsou důvodem ke změně kategorie lesů.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, výpis z katastru nemovitostí k dotčeným lesním pozemkům, smlouva o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 - ti dnů, ve složitých případech do 60 - ti dnů).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap