Žádost o vyjádření ke stavbě, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. Jedná se o stavby a zařízení, které jsou v působnosti krajského úřadu.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch má být vyjádření vydáno.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky: záměr realizace stavby na území Zlínského kraje

Postup: podat žádost na předepsaném formuláři

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost na předepsaném formuláři

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

Ing. Marcela Tichá, tel. 577 043 359, e-mail: marcela.ticha@kr-zlinskycz

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., tel. 577 043 374, e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Povinné přílohy jsou uvedeny na předepsaném formuláři žádosti.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost má předepsaný formulář, dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, který je uveden jako příloha č. 13

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek není stanoven.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyjádření jsou dány správním řádem.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníky je nutné upřesňovat vždy v konkrétním případě.

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 18 odst.1 a § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Vyjádření, které trpí vadami či je v rozporu s právními předpisy lze řešit dle § 156 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 Sankce nejsou uplatňovány.

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Dana Zápecová

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

1.2.2015

- Správnost návodu byla ověřena ke dni:

1.2.2015

- Datum konce platnosti:

není znám

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba se záměrem realizace stavby na území Zlínského kraje.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky: záměr realizace stavby na území Zlínského kraje

Postup: žádost na předepsaném formuláři zaslat poštou, nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost na předepsaném formuláři zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje nebo na sekretariátu odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje.

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

Ing. Jitka Řezníčková, tel. 577 043 359, e-mail: jitka.reznickova@kr-zlinskycz

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

Ing. Dana Zápecová, tel. 577 043 357, e-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Povinné přílohy jsou uvedeny na předepsaném formuláři žádosti.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost má předepsaný formulář, který je uveden jako příloha č. 13

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek není stanoven.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyjádření nejsou stanoveny.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníky je nutné upřesňovat vždy v konkrétním případě.

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

- Můžete využít tuto elektronickou službu:

- posta@kr-zlinsky.cz

- radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

- jitka.reznickova@kr-zlinsky.cz

- ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

- dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 18 odst.1 a§ 107 odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou související předpisy:

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou možné.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 Sankce nejsou uplatňovány.

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

- Za správnost návodu odpovídá:

Mgr. Věra Vaculíková.

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

30.9.2012

- Správnost návodu byla ověřena ke dni :

30.9.2012

- Datum konce platnosti:

není znám

Příloha - formulář

.rtf příloha 13 100,7 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.