Žádost o udělení státního občanství České republiky

 (zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky)

 

Kde podat žádost o udělení státního občanství

Žádost o udělení státního občanství České republiky podává cizinec (žadatel starší 18 let) osobně u krajského úřadu, příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele s těmito doklady:

1) Žádost o udělení státního občanství České republiky žadatel sepíše volnou formou, uvede v ní:

 - jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu

 - o co žádá, důvod podání žádosti

 - případně zda a z jakých důvodů žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení občanství

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství ČR, do níž mohou zahrnout své nezletilé děti. Pokud žádost podává jen jeden z rodičů dítěte, může do žádosti dítě zahrnout pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před krajským úřadem, u něhož je žádost podána.  K žádosti o udělení státního občanství České republiky dítěti staršímu 15 let je třeba jeho písemného souhlasu s úředně ověřeným podpisem; to neplatí, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před krajským úřadem, u něhož je žádost podána.

V případě, že žádají rodiče o státní občanství pouze pro děti (sourozence), podává se za každé dítě žádost samostatně.

Žádost je adresována Ministerstvu vnitra ČR, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4.

 

2) Životopis sepíše žadatel volnou slohovou formou v českém jazyce.

Žadatel uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, o pracovní nebo jiné výdělečné činnosti, studiu v České republice, rodinném a společenském životě.

U společné žádosti rodičů a jejich nezletilých dětí se podává za každého člena rodiny samostatný životopis.  

 

3) Matriční doklady se předkládají v originále, případně v úředně ověřené fotokopii, s potřebnými ověřeními na základě mezinárodních smluv, opatřené úředními překlady do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce:

a)     rodný list,

b)     oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství)

 c)     doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno)

 d)     úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

 

4/ Doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, doklad o základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství. Namísto těchto dokladů je možno předložit doklady, které prokáží, že žadatel v minulosti absolvoval po dobu alespoň 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Tyto doklady nepředkládá žadatel mladší 15 nebo starší 65 let a dále žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka a českých reálií (nutné potvrzení od lékaře).

Informace týkající se zkoušek z českého jazyka a českých reálií jsou dostupné na webových stránkách http://obcanství.cestina-pro-cizince.cz/

  

5) Doklad prokazující pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí

Potvrzení vystaví Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců, Zlín, Pod Vrškem 5360. Správní poplatek za vystavení tohoto potvrzení je 50 Kč, hradí se formou kolkové známky.

Kontakt:

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Pod Vrškem 5360, Zlín

tel.: 974 801 801 (vč. telefonického objednávání)

Úřední hodiny:       Pondělí, středa         8:00 – 16:30

                                      Úterý, čtvrtek            8:00 – 11:30

                                     

Podmínka trvalého pobytu:

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

 a)     po dobu alespoň 5 let,

 b)     po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo 

 c)     po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

 Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

 

Podmínka faktického pobytu:

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanoveno v písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

  

6) Potvrzení Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky, která nejsou starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno čekání jeho úhrady, nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

Potvrzení vydá Finanční úřad pro Zlínský kraj, územní pracoviště Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště a Uherský Brod (podle místa pobytu).

Potvrzení Celní správy ČR vydá Celní úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 4463, 762 34 Zlín.

Správní poplatek 100 Kč (telefon 577 054 200, úřední doba v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin).

  

7) Doklady prokazující zdroje finančních prostředků žadatele sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména

 a)     potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu

 b)     doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán

 c)     doklady, pokud disponuje příjmy ze zahraničí

 

Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí

 a)     potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu

 b)     pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval

 

Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí

a)     potvrzení o studiu

b)     poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

  

Skutečnosti je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

  

8) Potvrzení vydané Českou správou sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti (potvrzení vydají pobočky ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, podle místa pobytu).

 

9) Potvrzení vydané příslušnou zdravotní pojišťovnou, že žadatel nemá nedoplatek pojistného u zdravotní pojišťovny v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti.

 

10) Pokud se žadatel zdržuje v České republice po dobu kratší 10 let, je nutno doložit Výpis z evidence trestů nebo jiný rovnocenný doklad z cizího státu, jehož je občanem, nebo z  cizích států, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let. Tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců (s potřebnými ověřeními na základě mezinárodních smluv, opatřené úředními překlady do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce).

 

Doporučujeme přiložit vyjádření žadatele o všech cestách do zahraničí v posledních 3 letech a o všech cestách do zahraničí, které byly delší než 6 měsíců v posledních 10 letech.

 

11) Platný průkaz k povolení pobytu cizince na území ČR a cestovní doklad.

  

Doporučení pro žadatele 

- nejdříve absolvujte zkoušku z českého jazyka a českých reálií a až poté vyřizujte stanovená potvrzení, která nesmí být starší než 30 dnů

- ve svém domovském státě si zjistěte, zda nabytí občanství České republiky nebude mít vliv na Vaše dosavadní občanství

 

Lhůta pro vyřízení žádosti k udělení českého občanství

Krajský úřad vyplní s žadatelem dotazník k žádosti a spolu s předloženými doklady, svým stanoviskem a stanoviskem obecního úřadu obce, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jej zašle do 30 dnů ode dne podání žádosti Ministerstvu vnitra.  Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení státního občanství je 180 dnů ode dne, kdy byla doručena na ministerstvo.  Vyhoví-li se žádosti, ministerstvo vydá listinu o udělení státního občanství, která nabývá účinnosti dnem složení státoobčanského slibu u krajského úřadu.  Státoobčanský slib skládá žadatel, který dosáhl věku 15 let.

 

Správní poplatek za podání žádosti o udělení státního občanství ČR

 zletilá fyzická osoba               2 000 Kč

 nezletilá fyzická osoba             500 Kč

 azylant                                             500 Kč

 Poplatek je hrazen na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje, a to hotově nebo platební kartou.

 

V článku jsou uvedeny pouze základní informace k podání a vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky. Pro podrobné a zpřesňující informace doporučujeme osobní návštěvu krajského úřadu.   

 

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

oddělení státního občanství a přestupků

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín 

 

Horčičková Hana, Bc.                            tel. 577 043 560, č. dv. 937  9. patro   hana.horcickova@kr-zlinsky.cz

Netuková Alena, DiS.                            tel. 577 043 566, č. dv. 937  9. patro  alena.netukova@kr-zlinsky.cz

Straková Renáta, Mgr.                          tel. 577 043 574, č. dv. 937   9. patro          renata.strakova@kr-zlinsky.cz 

Štěrbová Olga                                          tel. 577 043 564, č. dv. 937  9. patro      olga.sterbova@kr-zlinsky.cz

Zetková Zuzana                                      tel. 577 043 563, č. dv. 934   9. patro      zuzana.zetkova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 9.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap