Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

-Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj dle § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) původce nebo dle § 18 odst. 2 zákona o odpadech provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů (oprávněná osoba) upustit. K upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů musí mít původce nebo oprávněná osoba souhlas orgánu kraje.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba)

- provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

- netřídění bude prováděno na území Zlínského kraje

Postup:

-zpracovat žádost o souhlas k upuštění od třídění odpadů

-žádost zaslat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě písemné žádosti původce odpadů. Žádost je možné podat osobně nebo zaslat poštou.

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Ing. Jana Káčerová, tel. 577 043 383; e-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Ing. Miriam Kubišová, tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@kr-zlinsky.cz

(ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Bc. Miroslava Švecová, tel. 577 043 381; e-mail: miroslava.svecova@kr-zlinsky.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Bc. Magda Matoušková, tel. 577 043 363; e-mail:  magda.matouskova@kr-zlinsky.cz

(ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 14 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost musí obsahovat následující údaje:

- obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

- identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

- označení a adresu všech provozoven, na kterých má být povoleno upuštění od třídění odpadů

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

- kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

- odůvodnění žádosti o upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování,

- popis technologického postupu, při kterém vznikají odpady, které budou zařazeny do směsi odpadů

- způsob shromažďování a skladování odpadů v zařízení,

- doklad o způsobu využití nebo odstranění směsi netříděných odpadů

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Forma podání žádosti není specifikována, formuláře nebyly zpracovány

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek 1000,- Kč je možné uhradit v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje (13. etáž, dv. č. 1331) nebo složenkou, případně bankovním převodem na účet č. 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol 6010200000.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou povinně stanoveni

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

- správní řád

- Jaké jsou související předpisy:

- vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů,

- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokutu do výše 1.000.000,- Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost (např. odpady shromažďuje společně bez potřebného souhlasu) stanovenou zákonem o odpadech

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-jaké náležitosti má mít žádost?

- viz bod Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

- Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.

- Plán odpadového hospodářství ČR

- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

- Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Nejsou známy

- Související životní situace a návody, jak je řešit:

- souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využití a zneškodnění odpadů – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽPZe

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Jana Káčerová

- Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19.11.2020

- Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19.11.2020

- Datum konce platnosti návodu:

Není znám

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap