Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) lze zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů (dále jen zařízení) provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- investor stavby zařízení na území Zlínského kraje

- právnická osoba, která je provozovatelem zařízení na území Zlínského kraje

- fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení na území Zlínského kraje

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

- zařízení musí být provozováno na území Zlínského kraje

Postup:

- zpracovat žádost o souhlas k provozu zařízení, včetně provozního řádu a návrhu provozního deníku (viz § 1 a příloha č. 1 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

- žádost zaslat poštou, elektronickynebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě písemné žádosti provozovatele nebo investora. Žádost je možné podat osobně nebo zaslat poštou.

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Ing. Jana Káčerová, tel. 577 043 383; e-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Ing. Miriam Kubišová, tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@kr-zlinsky.cz

(ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Bc. Miroslava Švecová, tel. 577 043 381; e-mail: miroslava.svecova@kr-zlinsky.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Bc. Magda Matoušková, tel. 577 043 363; e-mail:  magda.matouskova@kr-zlinsky.cz

(ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 14:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost obsahující náležitosti uvedené v § 1 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Speciální formuláře nejsou.

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje (13. etáž, dv. č. 1331) nebo složenkou, případně bankovním převodem na účet č. 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol 6010200000.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dle § 14 odst. 7 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

- správní řád

- Jaké jsou související předpisy:

- vyhl. MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů,

- vyhl. MŽP č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- vyhl. MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB

- vyhl. MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu zpětného odběru některých výrobků

- vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

- vyhl. MŽP č. 352/2005 Sb., o podrob. nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

- vyhl. MŽP č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

- vyhl. MŽP č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků

- vyhl. MŽP č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta do výše 10.000.000,- Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů bez souhlasu místně příslušného krajského úřadu nebo v rozporu s ním

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

- Jaké náležitosti má mít žádost?

- viz bod Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

- Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.

- Plán odpadového hospodářství ČR

- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

- Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Nejsou známy

- Související životní situace a návody, jak je řešit:

- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

- souhlas k upuštění od třídění nebo společného shromažďování odpadů

- souhlas k míšení odpadů

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

- Za správnost návodu odpovídá:

- Ing. Jana Káčerová

- Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19.11.2020

- Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19.11.2020

- Datum konce platnosti návodu:

Není znám

Související dokumenty

.pdf Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení 371,9 kB
.pdf Náležitosti žádosti udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem 378,41 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap