Žádost o stavební povolení k vodním dílům

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Krajský úřad je speciálním stavebním úřadem k vodním dílům umožňujícím tato nakládání s vodami:

  1. vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více

  2. povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle přílohy č. 1 k vodnímu zákonu do vod povrchových

  3. povolovat čerpání znečištěných vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových

  4. povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba se záměrem realizace vodního díla, které je v působnosti krajského úřadu

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky: záměr realizace stavby vodního díla na území Zlínského kraje

Postup: podat žádost na předepsaném formuláři

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost na předepsaném formuláři

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

Ing. Marcela Tichá, tel. 577 043 359, e-mail: marcela.ticha@kr-zlinskycz

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., tel. 577 043 374, e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Povinné přílohy jsou uvedeny na předepsaném formuláři.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost se podává na předepsané formuláři, dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, který je uveden jako příloha č.8

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek je stanoven dle zákona o správních poplatcích

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro povolení a souhlas jsou nejdéle do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců ode dne zahájení vodoprávního řízení.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníky je nutné upřesňovat vždy v konkrétním případě.

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 15 odst. 1a § 107 odst. 1 písm. u) a x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravným prostředkem je odvolání, o jehož podání je účastník řízení vždy poučen v příslušném rozhodnutí

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Kompetence ve věci ukládání sankcí přísluší příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Dana Zápecová

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

1.2.2015

- Správnost návodu byla ověřena ke dni:

1.2.2015

- Datum konce platnosti:

není znám.

dokumenty ke stažení

.rtf Příloha č. 8 220,8 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.