Žádost o stanovení podmínek péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dle § 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) je orgán kraje v přenesené působnosti příslušný ke stanovení doby trvání a podmínek péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci individuálně pro každou skládku. Doba trvání nesmí být kratší než 30 let

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- investor rekultivace skládky na území Zlínského kraje

- právnická osoba, která je provozovatelem skládky na území Zlínského kraje

- fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem skládky na území Zlínského kraje

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

- skládka musí být na území Zlínského kraje

Postup:

- zpracovat žádost o stanovení doby trvání a podmínek péče o skládku

- žádost zaslat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti. Žádost je možné podat osobně nebo zaslat poštou

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,

Ing. Jana Káčerová, tel. 577 043 383; e-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Ing. Miriam Kubišová, tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@kr-zlinsky.cz

(ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Bc. Miroslava Švecová, tel. 577 043 381; e-mail: miroslava.svecova@kr-zlinsky.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Bc. Magda Matoušková, tel. 577 043 363; e-mail:  magda.matouskova@kr-zlinsky.cz

(ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 14 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost musí obsahovat následující údaje:

- obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

- identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

- označení a adresu skládky

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

- kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

- jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

- název, účel a technický popis skládky, včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu při ukládání odpadů, který byl v rámci skládkování využíván,

- seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které byly na skládku uloženy včetně specifikace jejich množství,

- popis přístupových tras k zařízením, které budou využívány při monitorování skládky,

- návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,

- doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy (např. stavební zákon),

- návrh provozního řádu péče o skládku

- vyjádření příslušného vodohospodářského orgánu k žádosti

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Forma podání žádosti není specifikována, formuláře nebyly zpracovány

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- správní řád

- Jaké jsou související předpisy:

- vyhl. MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení neb. vlast. odpadů

- vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ¨

- vyhl. MŽP č. 382/2001 Sb., o podmín. použití upravených kalů na zem. půdě

- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta do výše 10.000.000,- Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení bez souhlasu příslušného správního orgánu nebo v rozporu s ním

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

- jaké náležitosti má mít žádost?
- viz bod Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

- Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.

- Plán odpadového hospodářství ČR

- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

- Související životní situace a návody, jak je řešit:

- stavební povolení rekultivace – příslušný stavební úřad

- souhlas k provozu zařízení ke sběru, výkupu, využití a odstranění – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽPZe

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

-Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Jana Káčerová

- Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19.11.2020

- Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19.11.2020

- Datum konce platnosti návodu:

Není znám

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap