Žádost o souhlas s čerpáním prostředků finanční rezervy na rekultivaci skládky

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dle § 51 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) smí být čerpání prostředků finanční rezervy na práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu a asanaci prováděno pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- právnická osoba, která je provozovatelem skládky na území Zlínského kraje

- fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem skládky na území Zlínského kraje

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

- skládka musí být umístěna na území Zlínského kraje

Postup:

- zpracovat žádost obsahující náležitosti stanovené v § 11 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

a) stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky,

b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací,

c) výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu ne starší než 3 měsíce.

V případě žádosti o uvolnění zbývajících 10 % rozpočtových prostředků je nutno předložit pravomocné kolaudační rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.

- žádost zaslat poštou nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - osobně nebo poštou.

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Ing. Jana Káčerová, tel. 577 043 383; e-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Ing. Miriam Kubišová, tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@kr-zlinsky.cz

(ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Bc. Miroslava Švecová, tel. 577 043 381; e-mail: miroslava.svecova@kr-zlinsky.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Bc. Magda Matoušková, tel. 577 043 363; e-mail:  magda.matouskova@kr-zlinsky.cz

(ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 14 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost obsahující následující výše uvedené náležitosti uvedené v § 11 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Speciální formuláře nejsou.

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou - li splněny podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., udělí krajský úřad souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu do 30 dnů. Při nařízení ústního jednání, místního šetření, ve zvláště složitých případech a dalších případech specifikovaných v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. se lhůta prodlužuje.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dle konkrétní situace existuje možnost dalších účastníků správního řízení.

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

- správní řád

- Jaké jsou související předpisy:

- vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
- vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů,
- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou

- Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-jaké náležitosti má mít žádost?

- viz bod Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Jana Káčerová

- Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19. 11. 2020

- Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19. 11. 2020

- Datum konce platnosti návodu:

Není znám

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap