Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Kdo provozuje vodovod (včetně zdroje vody) nebo kanalizaci (včetně ČOV) pro veřejnou potřebu na území Zlínského kraje, musí mít pro toto provozování povolení, vydané krajským úřadem

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat  vodovod  nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu  na území Zlínského kraje.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky: provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu na území Zlínského kraje

Postup: podat žádost na předepsaném formuláři

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost na předepsaném formuláři

- Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,

Bc. Radomíra Huserová, tel. 577 043 356, e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz

Bc. Ivana Šeflová, tel. 577 043 396, e-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz

Ing. Marcela Tichá, tel. 577 043 359, e-mail: marcela.ticha@kr-zlinskycz

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., tel. 577 043 374, e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel předkládá k žádosti o povolení tyto doklady

 1. kopie živnostenského oprávnění

 2. kopie smlouvy, kterou uzavřel žadatel a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, pokud jím žadatel není sám

 3. identifikační čísla vodovodů a kanalizací, uvedená ve vybraných údajích majetkové evidence, kterých se povolení týká

 4. úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce

 5. písemný souhlas odborného zástupce, včetně ověřeného podpisu, pokud není sám žadatelem

 6. kopie písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žadatel předkládá k žádosti o povolení doklady uvedené na předepsaném formuláři, dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je uveden jako příloha č. 26.

- Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek není stanoven.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání povolení je obecně stanovena správním řádem a to do 30 dnů ode dne podání žádosti.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky řízení jsou mimo provozovatele také vlastník zařízení, odborný zástupce provozovatele a vlastník provozně souvisejícího zařízení

- Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravným prostředkem je odvolání ve správním řízení, o způsobu podání je účastník řízení poučen ve vlastním správním rozhodnutí.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Kompetence ve věci ukládání sankcí přísluší příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Dana Zápecová

- Návod je zpracován dle právního stavu ke dni:

1.2.2015

- Správnost návodu byla ověřena ke dni:

1.2.2015

- Datum konce platnosti:

není znám.

 

Příloha - formulář

.pdf Příloha 26 85,31 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.