Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 17 odst. 1 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 13 odst. 1 § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), v jejíž zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

údaje o lesních pozemcích včetně katastrální mapy,
záměr, dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení požaduje a plán rekultivace,
způsob opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku stanoví podle přílohy k tomuto zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle § 17 odst. 1.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 - ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 - ti dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastník dotčeného pozemku.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků učených k plnění funkcí lesa.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o odnětí lesních pozemků se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u místně příslušného krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap