Zadání

zpracování zadání je plně v kompetenci pořizovatele, zároveň je v jeho odpovědnosti kvalita zpracování zadání. V zadání pořizovatel stanovuje věcné a formální požadavky na zpracování územního plánu. Zadání musí obsahovat jasné požadavky na řešení (ve spolupráci s určeným zastupitelem).
Pokud pořizovatel použije pro zadání podklady zpracované projektantem, musí je již  před zahájením projednání zkontrolovat a dle potřeby upravit nebo doplnit tak, aby zadání odpovídalo požadavkům dle přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb. Projednáváním zadání, která jsou vzhledem k nekvalitnímu zpracování výrazným způsobem upravována až po projednání, dochází k nepřípustnému krácení práv dotčených orgánů i občanů.
 
obsahem zadání mají být požadavky dle výčtu v příloze č.6 vyhlášky, nikoliv popis současného stavu či budoucího řešení konceptu, resp. návrhu. Popis, že město je sídlem poštovního úřadu, kolik obyvatel je napojeno na veřejný vodovod, vývoj počtu obyvatel,  atd. do návrhu zadání nepatří, tyto informace jsou součástí průzkumů a rozborů (eventuálně následně ÚAP).
Smyslem zadání u jednotlivých kapitol dle přílohy č.6 vyhlášky je stanovit konkrétní požadavky na řešení (např. návaznost na stávající schválenou ÚPD……..), ne že bude řešeno projektantem v rámci zpracování návrhu - viz ukázka (textová část)
 
do kapitoly a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, ÚPD …..
zde požadujeme vypisovat:
- požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje uvést:
např. že pro plochy řešené změnou vyplývají z politiky požadavky na respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území např. specifických oblastí – SOB2 Specifická oblast Beskydy atd. nebo že žádný konkrétní požadavek na řešení nevyplývá
- požadavky vyplývající z ÚPN VÚC:
že pro řešené území z ÚPN VÚC vyplývá požadavek na respektování např. elektrické vedení 220 kV atd. Požadavky z VÚC jsou pouze návrhy (v zadání vyjmenovat), stávající stav je součástí mapového podkladu (např. plochy soustředěné rekreace, PHO zemědělské účelové výstavby, stavy inženýrských sítí atd. sem nepatří). Zároveň je nutno zohlednit v současné době zpracovaný a projednaný návrh ZÚR ZK
- dále požadavky vyplývající z dalších dokumentů a širších územních vztahů:
že je nutno respektovat a vyhodnotit požadavky vyplývající pro řešené území z následujících dokumentů Zlínského kraje (vyjmenovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací atd.). Tato schválená dokumentace je pro pořizovatele závazná.
- dále zohlednit, případně zapracovat dokumenty obce
 
v kap. b) požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
zde zatím uvést: územně analytické podklady nebyly pro obec …doposud zpracovány. Podkladem pro zpracování návrhu zadání byly P a R pro územní plán obce zpracované (kým, datum, u změn se P a R dělají jen v rozsahu požadované změny) a doplňující průzkumy pořizovatele.
Z P a R vyplývají následující požadavky:
ochranné pásmo silnice I. třídy, ochranné pásma hlavních vodovodních řadů a vodovodů,  
EVL Natura 2000, vesnická památková rezervace a nemovité kulturní památky vyhlášené, viniční trať, záplavové území vyhlášené, atd.
 
do kapitoly c) požadavky na rozvoj území obce
vypsat projednávané lokality:
stav dle platného ÚPN SÚ: plocha ZPF, návrh: změna využití území na plochu pro bydlení.
Je to nejednotné, každý to píše jinak (někteří do úvodu, vzhledem k tomu, že v příloze č.6 vyhlášky není kapitola „úvod“ začlenit projednávané lokality do kapitoly c))
 
do kapitoly d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání dopsat.: stanovit podmínky využití ploch ve vazbě na regulativy schváleného územního plánu, včetně prostorového uspořádání (pokud prostorové uspořádání ve schváleném územním plánu není uvedeno, nelze uvádět a pokud je tam něco, co je nad rámec tehdy platného zákona, neuvádět v projednávaných změnách – např. stavební čára – podrobnost regulačního plánu)
 
kapitoly e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
doporučujeme dopsat, např. že
veřejnou infrastrukturu řešit ve vazbě na koncepci založenou schváleným územním plánem
posoudit dostatečnost stávající sítě k navrhovaným lokalitám a popř. navrhnout jejich prodloužení, zkapacitnění
navrhnout pro jednotlivé lokality dopravní obslužnost, posoudit stávající dopravní napojení  a navrhnout popř. úpravy komunikací
 
kapitola f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
se týká: historických a kulturních památek, CHKO, Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti, významné krajinné prvky, CHOPAV, archeologická památková péče, viniční tratě, ÚSES, ZPF, atd.
zde je nutné pro jednotlivé uvést: dotýkají, nedotýkají, respektovat, zohlednit atd.
Zde uvést: „vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaných změn na zemědělský půdní fond včetně dopadu na obhospodařování okolních pozemků (příp. PUPFL, nebo uvést, že navrhovanou změnou nevznikají nároky na PUPFL)“ atd.
 
v kapitole g) požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb 
v zadání nemohou být již uvedeny, které veřejně prospěšné stavby budou změnou navrženy.
Do této kapitoly uvést: „dle potřeby vymezit plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.
 
kapitola h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
se týká: ochrany veřejného zdraví, požadavků na civilní ochranu, obrany a bezpečnosti státu,  ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi, požadavky na geologické stavby v území
Zde uvést: „vyhodnotit dopad navrhované změny z hlediska požadavků na ochrany veřejného zdraví, v řešeném území se vyskytují, nevyskytují ložiska nerostných surovin, řešené lokality leží či neleží ve stanoveném záplavovém území atd.“
 
11. do kapitoly m.) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
dopsat (mimo jiné):
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není stanovován, vyplyne z výsledku projednání návrhu zadání plochy řešených lokalit leží v Ptačí oblasti….a v Evropsky významné lokalitě …..
   
12. kap. o) požadavky na obsah je v mnoha návrzích zadání pouze uvedeno, že textová i grafická část návrhu změny bude zpracována v souladu s přílohou č.7 vyhlášky.
Upozorňujeme, že textová i grafická část změny, včetně jeho odůvodnění musí být zpracována přiměřeně (u změny) v souladu s přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a to tak, aby bylo zřejmé, kterými kapitolami se má projektant zabývat, jinak platí, že projektant se musí zabývat všemi body přílohy č.7. Obsah ÚPD je rozdělen na dvě části, a to územní plán – textová  a grafická část (I. část) a odůvodnění územního plánu – textová a grafická část (část II). Podle těchto částí musí pořizovatel vypsat i které výkresy budou součástí návrhu změny, včetně měřítka a počtu vyhotovení. Upozorňujeme, že změna musí být vnitřně provázána s původní dokumentací, terminologie a obsahová struktura původní dokumentace nemůže být změnou narušena. 
 
titulní stránka by měla obsahovat:
návrh zadání územního plánu (změny č… ÚPN SÚ…………..)
pořizovatel: Městský úřad…….
určený zastupitel:……………
(datum zpracování)……………
Je zbytečné popisovat, kdo je zástupce pořizovatele, že je návrh zadání zpracován podle stavebního zákona,vyhlášky apod.
 
výkresová část sice není povinnou částí návrhu zadání, ale pokud se výkresová část přikládá, měla by být přehledná, čitelná. Z některých výkresových částí nelze rozeznat, kde se změna nachází ani jaké jsou podmínky v území. Výkresovou část opatřit legendou. Textová část musí korespondovat s částí výkresovou.
           
u zadání nelze podat námitky (námitky lze uplatnit při zpracování K a N). K připomínkám nedává pořizovatel písemné vyjádření, ale ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání s přihlédnutím k připomínkám. Neznamená to, že se připomínce musí vždy vyhovět.
 
nepoužívat pojmy, které stavební zákon nezná, např. rekonstrukce
 
nestačí konstatovat, že řešenou plochou prochází VN 22kV, ale do zadání uvést, že je třeba
vyhodnotit dopad na vedení a OP vedení VN, dopad OP silničního na navrhovanou plochu bydlení atd. Obdobně je to když projednávaná lokalita zasahuje do lokálního biocentra ÚSES, pak je nutno do návrhu zadání uvést, že v projednávané lokalitě je třeba vyhodnotit zásah do biocentra a vymezit nové plochy ÚSES v souladu s metodikou pro jejich navrhování jako náhradu za plochy dotčené navrhovanou změnou. Střety v území musí vyplynout z P a R, v zadání pořizovatel klade požadavky na jejich řešení, samotné řešení musí být předmětem řešení v návrhu.
 
„Plocha přestavby“, „předkupní právo“, „veřejně prospěšná opatření“ – pojmy podle nového stavebního zákona používat až v novém územním plánu
 
regulace sklonu, tvaru střechy, stavební čára spadá svou podrobností do náplně regulačního plánu, nelze do návrhu zadání uvádět
 
obesílání sousedních obcí u změny – ano, obesílat, ty samy posoudí, zda jsou jejich zájmy dotčeny
 
u rozdělovníku u dotčených orgánů - Městský úřad (adresa), Krajský úřad Zlínského kraje, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín dopsat: - k vydání koordinovaného stanoviska (při projednávání návrhu dopsat, ještě - včetně návrhu změny, který bude vrácen spolu s koordinovaným stanoviskem)
 
pokud projednávám v zadání více změn a některé jsou problémové a budu je řešit konceptem, uvedu to do zadání s tím, že zpracování bude rozděleno na změna č.1A a změna č.1B. Jednoznačně uvést, pro které změny bude zpracován koncept a které změny půjdou přímo do návrhu.
 
výsledky pozemkových úprav, plány povodí jsou nezbytným a neopomenutelným podkladem pro územní plánování (uvést do návrhu zadání)
 
v nových průzkumech a rozborech je kapitola „Okruhy problémů k řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů“, kde projektant vyhodnotil, co je třeba v územním plánu vyřešit. V požadavcích a pokynech pro řešení v návrhu zadání však problémy nejsou všechny uvedeny. Je nutné, aby všechny etapy pořizovaní ÚPD na sebe navazovaly tzn. mimo jiné , že všechny problémy vyplývající z P a R je vždy nutné, aby pořizovatel do návrhu zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem zapracoval.
   
nové územní plány, které vychází z podprogramu Zlínského kraje budou zpracovány v souladu s dokumenty:
pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě s důrazem na oblast geodat (KÚ Zlín)
Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS (KÚ Zlín)
uvést do kapitoly O.) návrhu zadání
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap