Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství

Program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období realizace:

1. 9. 2009 - 30. 8. 2012

Celkový rozpočet:

5 211 361,58 Kč

Financování:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) - 85 %

Státní rozpočet ČR - 15 %

Stručný obsah:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu kariérového poradenství ve Zlínském kraji. Projektem byl vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací kurz zaměřený na kariérové poradenství žáků základních a středních škol. Pilotně byl tento kurz ověřen 50 výchovnými poradci a 20 odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří na základě nově nabytých znalostí budou lépe schopni pomoci žákům při správné volbě vzdělávání nebo povolání stejně jako definovat hrozící rizika a včas tak pomoci nalézt vhodnou cestu pro žáky ohrožené špatnou volbou nebo předčasným odchodem ze vzdělávací soustavy.
V rámci projektu byly pro pedagogické pracovníky vytvořeny 2 metodiky:
- první je metodika práce s žáky základních a středních škol ve Zlínském kraji zaměřená na kvalitnější volbu správné školy a povolání,
- druhá metodika je určena pro práci s podpůrným nástrojem kariérového poradenství - interaktivním počítačovým testem přístupným online školám a školským zařízením ve Zlínském kraji.

Aktivity projektu:

1. Vytvoření metodiky pro podporu kariérového poradenství

Metodika slouží jako základní školící materiál nově vzniklého vzdělávacího kurzu a školy a pedagogicko-psychologické poradny ji budou moci využívat jako odborný manuál pro práci s interaktivními testem a jako podporu svého kariérové poradenství.

2. Vytvoření vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku kariérového poradenství a jeho akreditace
Vytvořený kurz je určen pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních, zejména pak výchovným poradcům ZŠ, SŠ a pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden (zkr. PPP).

3. Vytvoření interaktivního testu na počítači - portálové řešení kariérového poradenství pro ZK

Ten je určen účastníkům vzdělávání a slouží jako úložiště studijních a podpůrných materiálů stejně jako komunikační místo. Vyškolené osoby zde mohou využívat nabízené produkty pro žáky a studenty a ihned si vyzvednout výsledky konkrétních žáků. Vytvořený portál je napojen na internetové stránky krajského úřadu a slouží jako webové centrum pro kariérové poradenství Zlínského kraje.

4. Pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku kariérového poradenství
V rámci pilotáže bylo vyškoleno 70 pedagogických pracovníků - 50 výchovných poradců ZŠ, SŠ a 20 odborných pracovníků PPP ve Zlínském kraji.
Pracovníci škol a PPP obdrželi osvědčení podle úspěchu při závěrečných zkouškách.

5. Setkání poradců se studenty

Po ukončení vzdělávací fáze projektu proběhlo na zapojených základních a středních školách několik setkání vyškolených poradců se studenty a žáky, kteří v rámci pilotáže absolvovali některý z interaktivních testů. Cílem těchto setkání bylo získání zpětné vazby od těchto studentů a žáků, vzájemná interakce s poradci a společné diskuse týkající se kariérového poradenství, možností při vytváření a dosažení individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na osobní očekávání, zájmy a studijní předpoklady.

6. Supervizní setkání ve školách a PPP

Cílem této aktivity bylo poskytnout odborné poradenství všem školám a pedagogicko-psychologickým poradnám (PPP), které se zapojily do projektu. Během supervizních setkání byly vyškoleným osobám z jednotlivých škol a PPP poskytovány odborné konzultace zaměřené především na další práci s výstupy interaktivních testů, na zlepšení kvality poskytovaného kariérového poradenství, případně na řešení konkrétních problematických případů.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření obsahu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na kariérové poradenství.

Specifický cíl:

- Vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku kariérového poradenství.

- Pilotní ověření vzdělávacího kurzu zaměřeného na problematiku kariérového poradenství.

- Vytvoření ucelené metodiky pro podporu kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky.

- Vytvoření interaktivního testu na počítači - portálového řešení kariérového poradenství pro ZK.

Cílové skupiny:

- výchovní poradci působící na základních a středních školách ZK,

- pracovníci pedagogicko-psychologických poraden.

Portál kariérového poradenství Zlínského kraje

WWW.ZKARIERA.CZ

Propagační DVD projektu

http://www.youtube.com/watch?v=DjDF6APLmRc

Aktuální stav:

Projekt je úspěšně ukončen.

Tisková zpráva ze zahájení školení

ÚVODNÍ KONFERENCE
V rámci projektu proběhla dne 16. 9. 2010 v Uherském Brodě úvodní konference projektu zaměřená na kariérové poradenství ve Zlínském kraji. Úvodní konference se zúčastnilo přibližně 300 účastníků z řad výchovných poradců základních a středních škol, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a metodických pracovníků zaměřených na problematiku kariérového poradenství z Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.
Příspěvky přednášejících jsou k dispozici v souvisejících dokumentech pod tímto článkem.
Tisková zpráva z úvodní konference

 

Veřejné zakázky UKONČENÉ

Název zakázky: Vytvoření a instalace portálu kariérového poradenství a nákup licence testů provozovaných na portálu
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.
Vyhlášení: 10. 11. 2009

Ukončení: 20. 11. 2009 v 9:30h

Název zakázky: Dodávka výpočetní a kancelářské techniky pro projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství

Vyhlášeno: 11. 12. 2009
Termín pro podání nabídek: 21. 12. 2009 10:00h

Veřejná zakázka zrušena z důvodu neobdržení žádné nabídky.

Název zakázky: Ubytovací a stravovací služby pro projekty OP VK realizované Zlínským krajem

Vyhlášeno: 15. 02. 2010
Termín pro podání nabídek: 25. 02. 2010 9:00 hodin
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.

Název zakázky: Nákup výpočetní techniky pro projekty OP VK

Vyhlášeno: 15. 2. 2010
Termín pro podání nabídek: 4.3.2010 v 9:00 hod.
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.

Název zakázky: Polygrafické práce pro projekty OP VK

Vyhlášeno: 16. 4. 2010
Termín pro podání nabídek: 26. 4. 2010 v 10:00 hod.
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.

Název zakázky: Audity projektů Zlínského kraje

Vyhlášeno: 2. 2. 2012

Termín pro podání nabídek: 15. 2. 2012 v 10:00 hod.
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.

Kontaktní osoba:

Mgr.Marta Linhartová, projektová manažerka, tel.: 577 043 843, e-mail: marta.linhartova@kr-zlinsky.cz

Mgr.Jana Kapalková, odborná koordinátorka, tel.: 577 043 709, e-mail: jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 8.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap