Výzva k předkládání "Žádostí poskytovatelů sociálních služeb zajišťující služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji" o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín sděluje, že je možno předložit „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb zajišťujících služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013“. Radou Zlínského kraje dne 12. 8. 2013, usnesením č. 0689/R15/13 byla pro rozdělování dotací schválena „Pravidla pro rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb zajišťujícím služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji“, která jsou Přílohou č. 1 této výzvy.

Způsoby podávání žádostí

Žádost je nutno podat na formuláři „Žádost poskytovatele sociální služby zajišťující služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013“ jejíž nedílnou součástí je příloha "POTVRZENÍ - PŘEHLED UŽIVATELŮ" (dále jen žádost), který je Přílohou č. 2 této výzvy.

Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, datum odeslání na razítku pošty není rozhodující.

Termín pro podávání žádostí

Žádost je nutno podat v termínu od 14. 8. 2013 do 21. 8. 2013.

Účel dotace

Dotace bude sloužit k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb navazujících na proces transformace pobytových sociálních služeb na území Zlínského kraje zajišťovaných Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace (zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Salašská) a Sociálními službami Vsetín, příspěvková organizace (zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová), a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Období, na které bude dotace poskytnuta

Dotace na sociální služby bude poskytnuta nejdříve od září 2013 do prosince 2013 včetně.

Finanční prostředky bude možno použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2014. Finanční prostředky nebude možno převádět do následujícího kalendářního roku. 

Měřitelný ukazatel

Po schválení dotace orgány kraje bude výše měřitelného ukazatele uvedena Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve smlouvě o poskytnutí dotace, a to na základě údajů uvedených v Příloze č. 3 této výzvy.

Definice základních jednotek služby (měřitelných ukazatelů) je uvedena v "Metodice pro sběr dat za jednotlivé sociální služby poskytované na území Zlínského kraje" zveřejněné na webových stránkách aplikace KISSOS www.kissos.cz.

Doporučená forma záznamu vykazování měřitelného ukazatele zveřejněna na internetových stránkách aplikace KISSOS (Krajský informační systém sociálních služeb) www.kissos.cz.

Stanovený měřitelný ukazatel bude závazný a bude nutno jej ze strany příjemce dodržet. V rámci případné veřejnosprávní kontroly na místě bude u vybraných subjektů následně kontrolován.

 

Kontaktní osoby

Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.docx Příloha č. 1 – Pravidla pro rozdělování dotací pro rok 2013 – služby návazné na transformaci 26,56 kB
.xlsx Příloha č. 2 – Žádost o dotaci z rozpočtu ZK 2013 vč. Potvrzení – služby návazné na transformaci 18,41 kB
.xlsx Příloha č. 3 – Základní jednotka služby (měřitelný ukazatel) – služby návazné na transformaci 13,35 kB
aktualizováno: 14.8.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap