Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín sděluje, že je možno předložit „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013“. Radou Zlínského kraje dne 11. 3. 2013, usnesením č. 0221/R05/13 byla pro rozdělování dotací schválena „Pravidla pro rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013“, která jsou Přílohou č. 1 této výzvy.

Způsoby podávání žádostí

Žádost je nutno podat na „Formuláři“, který je Přílohou č. 2 této výzvy.

Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, datum odeslání na razítku pošty není rozhodující.

Termín pro podávání žádostí

Žádost je nutno podat v termínu od 13. 3. 2013 do 2. 4. 2013.

Účel dotace

Dotace bude sloužit k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Období, na které bude dotace poskytnuta

Dotace bude poskytnuta na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2014. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

Měřitelný ukazatel

Po schválení dotace orgány kraje bude výše měřitelného ukazatele uvedena Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve smlouvě o poskytnutí dotace, a to na základě údajů uvedených v Příloze č. 3 této výzvy.

Definice základních jednotek služby (měřitelných ukazatelů) je uvedena v "Metodice pro sběr dat za jednotlivé sociální služby poskytované na území Zlínského kraje" zveřejněné na webových stránkách aplikace KISSOS www.kissos.cz.

Stanovený měřitelný ukazatel bude závaznýa bude nutno jej ze strany příjemce dodržet. V rámci případné veřejnosprávní kontroly na místě bude u vybraných subjektů následně kontrolován.

Kontaktní osoby

Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.docx Příloha č. 1 – Pravidla pro rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013 25,53 kB
.xlsx Příloha č. 2 – Žádost poskytovatele sociální služby o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 14,57 kB
.xlsx Příloha č. 3 – Základní jednotka služby (měřitelný ukazatel) 15,04 kB
aktualizováno: 12.3.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap