Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín sděluje, že je možno předkládat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014“ (dále jen žádost). Radou Zlínského kraje dne 9. 6. 2014, usnesením č. 0494/R12/14 byla schválena „Pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014 poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji“, která jsou Přílohou č. 1 této výzvy.

1. Způsob podání žádosti

Žádost se podává na předepsaném formuláři v originále, který je přílohou této výzvy:

 • Žádost dle pravidel pro oblast A – viz Příloha č. 2 – „Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014“.
 • Žádost dle pravidel pro oblast B – viz Příloha č. 3 – „Žádost poskytovatele sociální služby zajišťující služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014“,jejíž nedílnou součástí je příloha "POTVRZENÍ – PŘEHLED UŽIVATELŮ".

Žádost lze podat prostřednictvím pošty, datové schránky nebo osobně. Nepřijímají se žádosti zaslané faxem a e-mailem.

2. Termín podání žádosti

Žádost se podává v termínu od 12. 6. 2014 do 7. 7. 2014. Rozhodující je datum doručení žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, datum odeslání na razítku pošty není rozhodující.

3. Účel finanční podpory

Finanční prostředky poskytnuté dle:

 • pravidel pro oblast A bude možno použít k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • pravidel pro oblast B bude možno použít k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb navazujících na proces transformace pobytových sociálních služeb na území Zlínského kraje zajišťovaných Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace (zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Salašská) a Sociálními službami Vsetín, příspěvková organizace (zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová), a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Období, na které budou finanční prostředky poskytnuty

Finanční prostředky poskytnuté dle:

 • pravidel pro oblast A budou poskytnuty na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (tj. u služeb sociální prevence). V případě pověření příjemce výkonem služby obecného hospodářského zájmu ode dne uzavření smlouvy do 31. 12. 2014 (tj. u služeb sociální péče).
 • pravidel pro oblast B budou poskytnuty na období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (tj. u služeb sociální prevence). V případě pověření příjemce výkonem služby obecného hospodářského zájmu ode dne uzavření smlouvy do 31. 12. 2014 (tj. u služeb sociální péče).

Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2015.

5. Měřitelný ukazatel

Po schválení finančních prostředků orgány kraje bude výše měřitelného ukazatele uvedena Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve Smlouvě, a to na základě údajů uvedených v Příloze č. 4 této výzvy.

Definice základních jednotek služby (měřitelných ukazatelů) je uvedena v "Metodice pro sběr dat za jednotlivé sociální služby poskytované na území Zlínského kraje" ze dne 1. 12. 2013 (účinnost od 1. 1. 2014) zveřejněné na internetových stránkách aplikace KISSOS (Krajský informační systém sociálních služeb) www.kissos.cz. Na úvodní obrazovce (viz 8. bod) této aplikace je také zveřejněna doporučená forma záznamu vykazování měřitelného ukazatele.

Stanovený měřitelný ukazatel bude závaznýa bude nutno jej ze strany příjemce dodržet. V rámci případné veřejnosprávní kontroly na místě bude u vybraných subjektů následně kontrolován.

Kontaktní osoby

Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

Související dokumenty

.docx Příloha č. 1_Pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu ZK pro rok 2014 49,08 kB
.xlsx Příloha č. 2_Žádost o finanční podporu z rozpočtu ZK pro rok 2014 14,57 kB
.xlsx Příloha č. 3_Žádost o finanční podporu z rozpočtu ZK pro rok 2014 vč. Potvrzení_transformace 18,67 kB
.xlsx Příloha č. 4_Základní jednotka služby (měřitelný ukazatel) 14,75 kB
aktualizováno: 20.8.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap