Výzva k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na inovativní využití a oživení českého kult. dědictví

  14.9.2021

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Hledáme projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel.

Současně se žadatelé zaměří na vlastní rozvoj a vyzkouší nové finanční modely, networking a spolupráci s klíčovými partnery, které jim zajistí příjmy pro dlouhodobé fungování a využívání kulturního dědictví. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou součástí projektů jsou vzdělávací aktivity nejen v oblasti kulturního podnikání, ale i v oblasti zprostředkování kulturního dědictví atraktivním a inovativním způsobem.

Vzhledem k zaměření výzvy jsou stavební a restaurátorské práce podporovány pouze jako pomocná činnost sloužící k případné adaptaci na nové využití kulturního dědictví, a to max. do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je předložení projektů (včetně příp. stanoviska ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a projektové dokumentace) nejpozději do 1. 11. 2021. Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit nejpozději do vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků. Začátek projektů se předpokládá na jaře 2022 a jejich dokončení nejpozději do 30. 4. 2024.

Alokace výzvy: 81 370 582 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. 11. 2021 (12. hod)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace k zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněným aktivitám a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy a její příloze shrnující podmínky veřejné podpory.

i přípravě žádosti o grant žadatelé postupují striktně podle Pokynu pro žadatele a jeho příloh.

Součástí je příloha Kontrolní list, díky kterému si žadatelé ověří oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

        Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce. Průběžně budou doplněny a aktualizovány nejčastěji kladené otázky a odpovědi.

Seminář pro žadatele        

Zájemci o grant se mohou zúčastnit semináře pro žadatele, který proběhne 2. září 2021 online formou (záznam ze semináře bude dostupný). Bližší informace o semináři včetně jeho programu jsou dostupné zde.

IS CEDR Žádosti v rámci vyhlášených výzev jsou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz nebo na www.fondyehp.cz/cedr.

Ke stažení je návod pro přístup a registraci v IS CEDR. K dispozici je také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci dostupný zde.

Dotazy        

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury jako odborný partner programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí -zprostředkovatel programu.

 

Zdroj informací a veškeré další podklady volně ke stažení na:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap