Výzva k předkládání návrhu pro uznání projektu „LIDOVÁ STAVBA ROKU“

  16.3.2022
Výzva k předkládání návrhu pro uznání projektu „LIDOVÁ STAVBA ROKU“

Rada Zlínského kraje v roce 2022 udělí uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví.

Zájemci mohou přihlásit stavby lidové architektury zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale také stavby, které v Ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsány nejsou a které dotvářejí vzhled vesnických sídel nebo vzhled krajiny. Jedná se zejména o tyto stavby:

a) obytné (např. domy, statky)
b) hospodářské (např. salaše, humna, stáje, chlévy, stodoly, sklepy, seníky)
c) výrobní (např. mlýny, hrnčířské domy, pekárny, kovárny, obydlí řemeslníků)
d) sakrální (např. kapličky, kostely, boží muka, zvonice)
e) veřejné (např. mosty, lávky, převozy, hatě)

Obnova stavby musí být ukončena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, na který bezprostředně navazuje rok, v němž je návrh projektu předkládán. Za obnovu stavby nelze považovat obnovu v rozsahu pouze udržovacích prací nebo modernizace. 

Přihlásit se může vlastník stavby, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka. Fyzická osoba, která návrh podává, musí mít trvalé bydliště na území ČR, v případě, že návrh podává právnická osoba, musí mít sídlo na území ČR. Stavba se musí nacházet na území Zlínského kraje.

Návrh musí být zaslán poštou na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo osobně podán na podatelně sídla Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín.

Nominované stavby posuzuje hodnotící komise, jmenovaná Radou Zlínského kraje, která zohledňuje kvalitu provedených oprav, využití stavby i aktivitu vlastníků v oblasti péče o kulturní dědictví.

Oceněnému náleží finanční odměna ve výši 50 000,- Kč za realizaci obnovy. V případě spoluvlastnictví se odměna dělí podle výše podílů spoluvlastníků.

Uzávěrka přijímání návrhů je 30. dubna 2022.

Výzvu k předkládání návrhů a podrobná pravidla naleznete na internetových stránkách Zlínského kraje  https://www.kr-zlinsky.cz/lidova-stavba-roku-cl-317.html a na úřední desce Zlínského kraje.

Kontaktní osobou je Ing. Alena Pospíšilová, LL.M., vedoucí oddělení památkové péče, tel. 577 043 607.  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky