Výzva k podávání rozvojových záměrů pro rok 2020

Výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2020 do Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2020.

Od 4.12.2018 do 14.12.2018 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2020.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

Harmonogram výzvy pro podávání RZ pro rok 2020:

4.12.2018 – 14.12.2018 podávání Rozvojových záměrů pro rok 2020 do aplikace KISSoS.

15.12.2018 – 5.1.2019 vyjádření ORP k souladu s komunitním plánem

6.1.2019 – 12.2.2019 stanovisko obce o podpoře záměru

Upozornění:

Posuzován nebude Rozvojový záměr podaný subjektem, který:

 • platně nevznikl a nemá IČ
 • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž rozvojový záměr podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude Rozvojový záměr podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání Rozvojového záměru obcemi a Rozvojový záměr pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Doplnění :

Poskytovatel, který již provozuje nějaký druh sociální služby a má zkušenosti s poskytováním sociální služby, může podat RZ na novou službu bez omezení, tzn. nemusí mít podanou žádost o registraci na novou sociální službu. Ustanovení, že je nutné dodat subjektem jako přílohu  k RZ žádost o registraci či Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb, se vztahuje pouze k novému subjektu a k RZ, který bude podáván obcí na vznik nové služby, nebo zdravotnickým zařízením na poskytování  Sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud je RZ nyní v Zásobníku na rok 2019, a poskytovatel má úmysl RZ stále realizovat, musí být RZ opět podán, případně mohou být upřesněny údaje v RZ, například o požadované kapacitě.

Pokud poskytovatel ví, kdy bude ukončeno financování dané kapacity z Dočasné sítě a chce usilovat o vstup do Základní sítě, je třeba v dostatečném předstihu plánovat podání rozvojového záměru a dodržet standardní proces pro vstup do Základní sítě. Bez podání RZ není vstup z Dočasné sítě do Základní sítě možný.

Struktura RZ v KISSoSu pro 2020 zůstane velmi podobná.

Změny jsou tyto:

 • Pro rok 2020 je nově doplněno: popište nepříznivou sociální situaci osob, na kterou chcete svým záměrem reagovat a popište, jakým způsobem toho bude předkladatelem dosaženo a co se realizací záměru změní; důraz na fakta“
 • Byla upravena krajské prioritní témata
 • Bylo doplněno čestné prohlášení

Pokud bude RZ nasedat na priorizované potřeby číslem 1 a 2 napříč cílovými skupinami ze strany SO ORP, tak bude bodově výrazně zvýhodněn. Tedy můžete vidět, kterou potřebu vnímá území jako nejzásadnější. Hodnota 1 znamená nejvyšší prioritu a pak je postupováno dále. Definice potřeb i krajských témat pro rok 2020 dle cílových skupin jsou uveřejněny níže.

Při Rozvojovém záměru na novou službu či rozšíření kapacity je nezbytné komunikovat s SO ORP o rozvoji SSL a jejich financování již při podání Rozvojového záměru. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do Základní sítě.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změna pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (nemusí být schválen Transformační plán).

V případě transformací, je nutné podávat RZ dva, jeden RZ na snížení kapacity stávající služby, a druhý RZ např. na vznik nové služby. Do RZ pak vybrat typ RZ transformace s uvedením provazby na druhý RZ.

V případě, že poskytovatel nemá zájem již provozovat sociální službu v rozsahu (v kapacitě, kterou má uvedenou v Základní síti), podává si RZ  na snížení kapacity.

U rozvojových záměrů vyvolaných změnou potřeb klientů budou respektovány tyto principy:

Cílová skupina Senioři

 • lůžko Domova pro seniory za lůžko Domova se zvláštním režimem

U RZ vyvolaných změnou potřeb, je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ mířen a směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva. Poskytovatel RZ musí uvést do RZ provazbu na druhý RZ.

dokumenty ke stažení

.pdf definice potřeb Senioři 240,65 kB
.pdf definice potřeb Osoby se zdravotním postižením 254,39 kB
.pdf definice potřeb Rodiny s dětmi 241,35 kB
.pdf definice potřeb Osoby ohrožené sociálním vyloučením 244,3 kB
.pdf Priorizace potřeb pro tvorbu sítě pro rok 2020 289,06 kB
.pdf Systémové priority pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 206,23 kB
.pdf Krajská prioritní témata 2020 - 2022 236,32 kB
.pdf Výklad pojmů_pro RZ 517,85 kB
.pdf Proces podavani RZ2020 – KISSoS 413,19 kB

Informace k hodnocení Rozvojových záměrů pro síť 2020

V rámci pracovní skupiny odboru SOC KÚZK budou jednotlivé rozvojové záměry vyhodnocovány dle oblastí hodnocení.

Postup pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě je podání rozvojového záměru.

Mimo výše uvedené předpoklady pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě může být realizováno výběrové řízení.

Oblasti hodnocení a max. počet bodů za oblast

Soulad záměru se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad vybraných pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) – eliminační kritérium

Dostupnost (max. 30 bodů)

Zde je hodnocen soulad záměru s komunitními plány, a to jaká je dostupnost dané SSL tam, kam daná SSL míří

Potřebnost (max. 40 bodů)

Zde je hodnocena priorizace potřeb ze strany jednotlivých SO ORP, zda se jedná o specifickou cílovou skupinu a další bodové zvýhodnění získají záměry, které budou reagovat na potřeby 1-2 daného SO ORP přes všechny cílové skupiny.

Předpoklady kvality (max. 35 bodů)

Zde se hodnotí soulad se zákonnými předpoklady, zkušenosti předkladatele RZ s cílovou skupinou a zda záměr reaguje na potřeby klientů.

Připravenost/reálnost záměru (max. 40 bodů)

Zde se hodnotí technická připravenost, reálnost rozpočtu a bezbariérovost SSL a srozumitelnost záměru

Stanovisko obce (max. 20 bodů)

Stanovisko kraje (max. 20 bodů) - v případě, že Rozvojový záměr splňuje již cílový stav na fungování uvedených sociálních služeb popsaných v krajských prioritních tématech na období 2020-2022, bude hodnocen 20 body. V případě, že je Rozvojový záměr v souladu s krajskými prioritními tématy na období 2020-2022, ale fungování sociální služby dosud nenaplňuje požadovaný cílový stav, pak bude hodnocen 10 body.

 

Všechny předložené Rozvojové záměry, které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad vybraných pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) budou hodnoceny. Po hodnocení RZ budou přiřazeny body dle získaného počtu bodů z hodnocení.

Pracovním skupinám SO ORP bude předložen výsledný přehled z hodnocení služeb, a to ve struktuře RZ, které byly z hodnocení vyřazeny s uvedením důvodu vyřazení a přehled RZ s počtem získaných bodů.

PS SO ORP (v rámci okresů) – práce těchto skupin bude pro jednotlivé okresy (VS, KM, Zl a UH). Snahou je práci v těchto skupinách koncipovat tak, aby bylo na zajištění potřeb na tomto území nahlíženo přes potřeby cílových skupin, a to při zohlednění dostupnosti služeb v daném území. Cílem této práce je dopracovat se tak k náhledu na pokrytí potřeb pro danou cílovou skupinu přes větší území. A lépe tak zajistit územní dostupnost služeb s maximálním využitím stávajících zdrojů sociálních služeb v síti.

Finální podoba Základní sítě, Dočasné sítě či Zásobníku, které jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, je předložena na jednání Týmu pro dohodu a následně finální podoba je předložena ke schválení do orgánů kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK).

Důležité informace k podávání Rozvojových záměrů pro rok 2020

U terénních sociálních služeb je zásadní dobře vyplnit informace o obcích, kde bude daná sociální služba poskytována. Tyto údaje v případě podpory rozvojového záměru budou zdrojem pro rozsah Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

U rozvojového záměru, který se týká pobytových a ambulantních sociálních služeb je třeba zajistit vyjádření obce, kde je místo poskytování (sídlo zařízení) a obce SO ORP, do kterého toto místo poskytování (sídlo zařízení) spadá. U terénních sociálních služeb, které jsou celokrajské, doporučujeme zajistit především soulad obcí SO ORP a případně dalších se kterými poskytovatel sociální služby již dlouhodobě spolupracuje (není třeba volit všech 307 obcí Zlínského kraje).

Relevantní údaje v RZ mají být vztaženy pouze k požadované změně, tedy kapacity, finanční zajištění i podpora obce.

V části Kapacita sociální služby, kde uvádíte stávající a plánovanou kapacitu, je třeba uvést hodnotu původní dle Základní sítě 2019, resp. poslední aktualizace a případně doplnit komentářem.

Doplnění k definicím potřeb pro Osoby se zdravotním postižením – u definice potřeby č. 4. Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů (vyjma osob s duševním onemocněním) je pod touto potřebou zařazena i asistence pro osoby se zdravotním postižením. Rovněž se sem řadí i zajištění úkonů péče, kontaktu a osamostatnění poskytovaných v ambulantních formách služeb.

Pokud podáváte RZ, kterým žádáte o více změn a jedna z nich má dopad na kapacitu (např. změnu kapacitu a území), pak vyberte typ RZ „rozšíření kapacity sociální služby nebo snížení kapacity“. Důvodem je vazba na hodnocení a správné zařazení v aplikaci KISSoS.

Při uvádění poskytování časového rozsahu poskytování sociální služby můžete přestávku uvést do poznámky.

U stanovování % u cílových skupin bude sledován součet 100% napříč cílovými skupinami.

Do části „Zdroj o potřebách, ze kterých vychází“ je třeba uvést i informaci, že i když služba nemá odmítnuté klienty, tak jejich informace o potřebě navýšení kapacit vychází z toho, že nemohou stávajícím klientům rozšířit poskytování služby, i když jsou o to požádáni, a to z kapacitních důvodů.

V části „Materiálně technické zabezpečení“ je třeba popsat aktuální stav nikoliv plánované kroky pro zajištění služby.

Je vhodné zkontrolovat, že jsou správně vloženy soubory dokumentů o podpoře obce/obcí a vše v jednom souboru za obec. Pokud nebude správně nahráno, nebude moct být bodově zohledněno.

Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť, Zásobník a Dočasná síť budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Také bychom Vám rádi doporučili co nejdříve kontaktovat obce s představením Vašeho rozvojového záměru, kterého se bude podpora obce týkat.

Jako poslední považujeme za důležité uvést, abyste plánovali podání Rozvojového záměru i v případě, že připravuje své vlastní projekty nebo jste zapojeni (případně zvažujete zapojení) Vaší SSL do strategií Agentury pro sociální začleňování nebo strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin apod. RZ je možné podat i když nereaguje na priorizované potřeby ze strany SO ORP.

V případě dotazů k podávání rozvojových záměrů pro mimořádnou výzvu můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, tel.: 577 043 337, email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Mgr. Ing. Kateřinu Knedlovou (tel.: 577 043 339, email: katerina.knedlova@kr-zlinsky.cz).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.