Vyúčtování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje přidělených poskytovatelům sociálních služeb v roce 2014

Instrukce k provedení vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2014 z rozpočtu Zlínského kraje

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2014 z rozpočtu Zlínského kraje zpracuje příjemce dotace za období v souladu s článkem I. uzavřené Smlouvy, nejpozději k 31. prosinci 2014. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období a vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2015. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

V souladu se Smlouvou uzavřenou se Zlínským krajem musí být přidělená účelová neinvestiční dotace za rok 2014 řádně vyúčtována, a to následovně:

1)  Nejpozději do soboty 10. ledna 2015 (včetně) příjemce dotace zašle Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje svůj kvalifikovaný odhad dosud (k 31. 12. 2014) použitých finančních prostředků dotace (vzniklé náklady), a to na e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz nebo miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz.

Pokud příjemce předloží konečné vyúčtování dotace (viz ad 2) dle těchto instrukcí k provedení vyúčtování do 10. ledna 2015, není povinen předkládat výše uvedený kvalifikovaný odhad.

2)  Nejpozději do soboty 28. února 2015 příjemce dotace předloží Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování dotace. Vyúčtování lze podat osobně nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, datum odeslání na razítku pošty není rozhodující.

Vyúčtováním dotace se v souladu s článkem III. odstavcem 3.2 Smlouvy rozumí doložení:

a)  vyplněné tabulky „Vyúčtování dotace“ (viz příloha)

b)  kopie dokladů prokazujících vznik způsobilých výdajů na zajištění činnosti sociální služby a ve výši poskytnuté dotace uvedené v článku I. Smlouvy (např. faktury či jiné daňové doklady a doklady o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury)

c)  průkazné evidence měřitelného ukazatele dle odstavce 3.10 nebo 3.11 (doporučená forma záznamu vykazování měřitelného ukazatele je zveřejněna na internetových stránkách aplikace KISSOS www.kissos.cz)

d)  doložení dokladů o provedení prezentace poskytovatele v souladu s článkem IV. uzavřené Smlouvy

Vyplněnou tabulku „Vyúčtování dotace“, kopie dokladů prokazujících vznik způsobilých výdajů na zajištění činnosti sociální služby ve výši poskytnuté dotace, průkaznou evidenci měřitelného ukazatele a doklady o provedení prezentace poskytovatele je nutné zaslat Zlínskému kraji v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou Smlouvou, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny nejpozději do 28. února 2015, a to na účet Zlínského kraje číslo 2786182/0800 vedený u České spořitelny, a.s. (jako variabilní symbol se uvádí identifikátor sociální služby). Příspěvkové organizace obce vrací nevyčerpané finanční prostředky prostřednictvím svého zřizovatele.

 

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

 

Související dokumenty

.xlsx Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2014 19,08 kB
aktualizováno: 6.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap