Vyúčtování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje přidělených poskytovatelům sociálních služeb v roce 2013

Instrukce k provedení vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2013 z rozpočtu Zlínského kraje

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje zpracuje příjemce dotace za období v souladu s článkem I. uzavřené smlouvy, nejpozději k 31. prosinci 2013. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2014. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

V souladu se „Smlouvou“ uzavřenou se Zlínským krajem musí být přidělená účelová neinvestiční dotace za rok 2013 řádně vyúčtována, a to následovně:

1)  Nejpozději do pátku 10. ledna 2014 (včetně) příjemce dotace zašle Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje svůj kvalifikovaný odhad dosud (k 31. 12. 2013) použitých finančních prostředků dotace (vzniklé náklady), a to na e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz.

Pokud příjemce předloží konečné vyúčtování dotace (viz ad 2) dle těchto instrukcí k provedení vyúčtování do 10. ledna 2014, není povinen předkládat výše uvedený kvalifikovaný odhad.

2)  Nejpozději do pátku 28. února 2014 příjemce dotace předloží Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování dotace. Vyúčtování lze podat osobně nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, datum odeslání na razítku pošty není rozhodující.

Vyúčtováním dotace se v souladu s článkem III. odstavcem 3.2 uzavřené smlouvy rozumí doložení:

  • vyplněné „Tabulky vyúčtování dotace“ (viz Příloha č. 1, která je součástí těchto instrukcí k provedení vyúčtování)
  • průkazné evidence měřitelného ukazatele dle odstavce 3.12. (doporučená forma záznamu vykazování měřitelného ukazatele je zveřejněna na internetových stránkách aplikace KISSOS www.kissos.cz)
  • dokladů o provedení prezentace poskytovatele v souladu s článkem IV. uzavřené smlouvy

Vyplněnou „Tabulku vyúčtování dotace“, průkaznou evidenci měřitelného ukazatele a doklady o provedení prezentace poskytovatele je nutné zaslat Zlínskému kraji, a to na e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz nebo miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz a následně v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny nejpozději do 28. února 2014, a to na účet Zlínského kraje číslo 2786182/0800 vedený u České spořitelny, a.s. (jako variabilní symbol se uvádí identifikátor služby). Výjimku tvoří příspěvkové organizace obcí, jež nevyčerpané finanční prostředky vrací prostřednictvím svého zřizovatele.

 

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.xlsx Příloha č. 1 - Tabulka - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2013 19,7 kB
aktualizováno: 6.1.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap