Vyúčtování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje přidělených poskytovatelům sociálních služeb v roce 2012

Instrukce k provedení vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z rozpočtu Zlínského kraje 

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2012, nejpozději k 31. prosinci 2012. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2013. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

V souladu s uzavřenou „Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ (dále jen smlouva) musí být přidělená účelová neinvestiční dotace za rok 2012 řádně vyúčtována, a to následovně:

1) Nejpozději do čtvrtku 10. ledna 2013 (včetně) příjemce dotace sdělí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje svůj kvalifikovaný odhad dosud (k 31. 12. 2012) použitých finančních prostředků dotace (vzniklé náklady), a to elektronicky do schránky miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz nebo renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz.

Pokud příjemce předloží konečné vyúčtování dotace (viz bod 2) těchto instrukcí k provedení vyúčtování) do 10. ledna 2013, není povinen předkládat výše uvedený kvalifikovaný odhad.

2) Nejpozději do čtvrtku 28. února 2013 (rozhodující je datum poštovního razítka, razítka podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje, příp. odboru sociálních věcí) příjemce dotace předloží Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování dotace.

Vyúčtováním dotace se v souladu s čl. III. bodem 3.2 uzavřené smlouvy rozumí předložení vyplněné Tabulky vyúčtování dotace (viz Příloha č. 1, která je součástí těchto instrukcí k provedení vyúčtování) a doložení dokladů o provedení prezentace poskytovatele v souladu s článkem IV. uzavřené smlouvy.

Vyplněnou Tabulku vyúčtování dotace a doklady o provedení prezentace poskytovatele je nutné předložit Zlínskému kraji elektronicky do schránky miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz nebo renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz a následně v listinné podobě, a to na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny nejpozději do 28. února 2013, a to na následující účet Zlínského kraje vedený u České spořitelny, a.s.:

  • Organizace (vyjma příspěvkových organizací obcí) přímo na účet č. 2786182/0800, variabilní symbol je identifikátor sociální služby.
  • Příspěvkové organizace obcí prostřednictvím svého zřizovatele na účet č. 2785892/0800, variabilní symbol je identifikátor sociální služby.

 

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje:

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.xlsx Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2012 15,5 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap