Vyúčtování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje přidělených poskytovatelům sociálních služeb v roce 2010

Instrukce k provedení vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2010 z rozpočtu Zlínského kraje

Finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje – Programový fond zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2010 nejpozději k 31. prosinci 2010.

V souladu s uzavřenou „Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje – Programový fond“ (dále jen smlouva) musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2010 řádně vyúčtována a předložena Zlínskému kraji nejpozději do 15. ledna 2011 (rozhodující je datum razítka podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje, příp. odboru sociálních věcí).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou  smlouvou, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny na účet Zlínského kraje č. 1827552/0800 u České spořitelny, a.s. (variabilní symbol je identifikátor sociální služby), a to nejpozději do 15. 1. 2011

Formulář pro vyúčtování účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje – Programový fond pro rok 2010 se skládá:

Část I. – Zpráva o realizaci sociální služby

Část II. – Měřitelný ukazatel

Část III. – Zajištění publicity Zlínského kraje

Část IV. – Povinné přílohy [Tabulka č. 1 – Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu ZK – PF pro rok 2010, Tabulka č. 2 – Soupis prvotních účetních dokladů hrazených z dotace poskytnuté z rozpočtu ZK – PF pro rok 2010, Předběžná rozvaha a výkaz zisku a ztráty organizace k 31. 12. 2010 (stačí kopie)]

Část V. – Správnost a pravdivost uváděných údajů

Vyplněný formulář včetně povinných příloh je nutné předložit Zlínskému kraji v listinné a v elektronické podobě.

Adresa pro doručení v listinné podobě:

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Elektronicky na vědomí:

E-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.docx Formulář pro vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK-PF pro rok 2010 30,91 kB
.xlsx Tabulka č. 1 - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK-PF pro rok 2010 14,59 kB
.docx Tabulka č. 2 - Soupis prvotním účetních dokladů hrazených z dotace poskytnuté z rozpočtu ZK-PF pro rok 2010 20,71 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap