Vyúčtování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje přidělených poskytovatelům sociálních služeb v roce 2009

Instrukce k provedení vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2009 z rozpočtu Zlínského kraje

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2009 nejpozději k 31. prosinci 2009, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2010.

V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (dále jen smlouva) musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2009 řádně vyúčtována a předložena Zlínskému kraji nejpozději do 15. února 2010 (rozhodující je datum razítka podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje, příp. odboru sociálních věcí).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou  smlouvou, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny na účet Zlínského kraje č. 2785972/0800 u České spořitelny, a.s. (variabilní symbol je identifikátor sociální služby), a to nejpozději do 15. 2. 2010.

Formulář se skládá z:

Část 1 – Zpráva o realizaci sociální služby

Část 2 – Tabulka vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace (Příloha č. 1)

Část 3 – Další přílohy k vyúčtování neinvestiční dotace

  • Příloha č. 2 – Soupis prvotních účetních dokladů hrazených z dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje
  • Příloha č. 3 – Předběžná rozvaha a výkaz zisků a ztrát organizace k 31. 12. 2009 (stačí kopie)

Část 4 – Měřitelný ukazatel

Část 5 – Zajištění publicity Zlínského kraje

Část 6 – Správnost a pravdivost uváděných údajů

Vyplněný formulář a Přílohu č. 1, č. 2, č. 3 je nutné předložit Zlínskému kraji v listinné (1 originální výtisk s podpisem) či elektronické podobě (s elektronickým podpisem).

Adresa pro doručení prostřednictvím datové schránky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Adresa pro doručení v listinné podobě:

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Elektronicky na vědomí:

E-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.docx Zpráva o realizaci sociální služby a vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2009 30,87 kB
.xlsx Příloha č. 1 - Tabulka vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2009 14,12 kB
.docx Příloha č. 2 - Soupis prvotních účetních dokladů hrazených z dotace poskytnuté z rozpočtu ZK pro rok 2009 16,23 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap