Vyúčtování účelového příspěvku na provoz poskytnutého příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem v roce 2014

Instrukce k provedení vyúčtování účelového příspěvku na provoz poskytnutého příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem v roce 2014

Vyúčtování účelového příspěvku na provoz poskytnutého v roce 2014 zpracuje příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem (dále jen POZK) za období v souladu s odstavcem 2. schválených „Pravidel pro poskytnutí účelového příspěvku na provoz POZK“ (dále jen Pravidla), nejpozději k 31. prosinci 2014. Účelový příspěvek na provoz lze použít na úhradu nákladů podporovaného období vzniklých v tomto období a vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2015. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

V souladu s Pravidly musí být přidělený účelový příspěvek na provoz za rok 2014 řádně vyúčtován, a to následovně:

1)  Nejpozději do soboty 10. ledna 2015 (včetně) POZK zašle Odboru sociálních věcí Zlínského kraje svůj kvalifikovaný odhad dosud (k 31. 12. 2014) použitých finančních prostředků účelového příspěvku na provoz (vzniklé náklady), a to na e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz nebo miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz.

Pokud POZK předloží konečné vyúčtování účelového příspěvku na provoz (viz ad 2) dle těchto instrukcí k provedení vyúčtování do 10. ledna 2015, není povinna předkládat výše uvedený kvalifikovaný odhad.

2)  Nejpozději do soboty 28. února 2015 POZKpředloží Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování účelového příspěvku na provoz. Vyúčtování lze podat osobně nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje, datum odeslání na razítku pošty není rozhodující.

Vyúčtováním účelového příspěvku na provoz se v souladu s odstavcem 5. Pravidel rozumí doložení:

a)  vyplněné tabulky „Vyúčtování účelového příspěvku na provoz POZK“ (viz příloha)

b)  průkazné evidence měřitelného ukazatele dle odstavce 8. Pravidel (doporučená forma záznamu vykazování měřitelného ukazatele je zveřejněna na internetových stránkách aplikace KISSOS www.kissos.cz)

c)  doložení dokladů o provedení prezentace poskytovatele v souladu s odstavce 9. Pravidel

Vyplněnou tabulku „Vyúčtování účelového příspěvku na provoz POZK“, průkaznou evidenci měřitelného ukazatele a doklady o provedení prezentace poskytovatele je nutné zaslat Zlínskému kraji v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky účelového příspěvku na provoz čerpány v souladu s Pravidly, musí být nevyčerpané finanční prostředky vráceny nejpozději do 28. února 2015, a to na účet Zlínského kraje číslo 2786182/0800 vedený u České spořitelny, a.s. (jako variabilní symbol se uvádí identifikátor sociální služby).

 

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

 

Související dokumenty

.xlsx Vyúčtování účelového příspěvku na provoz POZK pro rok 2014 19,43 kB
aktualizováno: 6.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap