Vykonávané činnosti oddělení

Oddělení silničního hospodářství vykonává následující přenesené působnosti veřejné správy:

 
§ povoluje zvláštní užívání silnic I.,II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštnímu předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje
§ rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. tříd a o změnách těchto kategorií
§ rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy a spojů
§ vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů
§ rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí
§ stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu (dopravní značení) na silnicích I. třídy
§ uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
 
V praktickém životě to znamená, že na silnicích I. třídy vydává všechna povolení zvláštního užívání, povolení činnosti v ochranném pásmu silnic, povolení uzavírek, povolení připojení na silnice a stavební povolení, která mu přísluší jako speciálnímu stavebnímu úřadu. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚZK ODSH“) je rovněž dotčeným orgánem ve věcech staveb dotýkajících se silnic I. třídy (vyjádření k projektovým dokumentacím atd.).
Závazná stanoviska k územnímu řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy jsou vydávána tehdy, kdy je předmětem územního řízení stavba, rekonstrukce nebo úprava silnice II. nebo III. třídy, která vyžaduje vydání územního rozhodnutí (nejedná se o případy, kdy je vydáváno povolení k připojení na silnici II. a III. třídy, zvláštní užívání atd.). K žádosti o vydání závazného stanoviska je nutné přiložit vyjádření majetkového správce silnice II. nebo III. třídy (Ředitelství silnic Zlínského kraje), stanovisko DI Policie ČR, okresního ředitelství a vyjádření odboru dopravy obce s rozšířenou působností.
Tiskopisy žádostí pro jednotlivá povolení u silnic I. třídy jsou uvedena v závěru prezentace oddělení silničního hospodářství.
 
Upozornění:
Přesto, že je vlastníkem silnic II. a III. třídy Zlínský kraj orgánem vykonávajícím veřejnou správu ve věcech silnic II. a III. třídy, stejně jako i dotčeným orgánem u těchto silnic jsou Městské úřady obcí s rozšířenou působností, v jejichž územním obvodu se silnice nachází. Území Zlínského kraje je rozděleno mezi 13 obcí (měst) s rozšířenou působností, jejichž městské úřady vykonávají činnost silničního správního a speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy.Výjimku tvoří povolení přepravy nadměrných nákladů na silnicích II. a III. třídy, které v územním obvodu kraje povoluje odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.
 
Postup při dotčení silnic II. a III. třídy:
 
V případech kdy dotknutou silnicí bude silnice II. nebo III. třídy, potom jepodle platné legislativy dotčeným orgánem obecní (městský úřad) obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy), u kterých je činnost vykonávána příslušným odborem městského úřadu. Celkově je výkon veřejné správy v rámci Zlínského kraje vykonáván 13-ti následujícími obcemi s rozšířenou působností.
 
Okres Zlín: Luhačovice, Otrokovice, Vizovice , Valašské Klobouky a Zlín
Okres Uherské Hradiště: Uherské Hradiště a Uherský Brod
Okres Kroměříž: Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž
Okres Vsetín: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín
 
Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, je Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín ( tel. 577 212 829), které poskytuje všechna potřebná vyjádření a stanoviska k věcem týkajícím se silnic II. a III. třídy za vlastníka silnic II. a III. třídy.
 
 
TISKOPISY ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ NA SILNICÍCH I. TŘÍDY:
 
V jednotlivých tiskopisech žádostí jsou přesně specifikovány podklady (vyjádření, stanoviska a další doklady), které musí být přiloženy k žádosti o povolení dle druhu žádosti. Ve většině případů je u silnic I. třídy nutné dokládat vyjádření majetkového správce silnic I. třídy. Majetkovým správcem silnic I. třídy ve Zlínském kraji je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, které má hlavní sídlo ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 5476 a regionální ve Valašském Meziříčí, Jičínská 177. V některých případech, a to zvláště u žádostí o vyjádření ke stavbám, bude nutné se i nadále obracet na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33.
Dotčeným orgánem policie je pro stanoviska ke stavbám, připojením na silnice a reklamním poutačům Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie. Pro ostatní druhy žádostí je možné dodat i stanoviska příslušného Územního odboru vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK, v jehož územním obvodu se silnice I. třídy nachází (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).
 
 
Upozornění na lhůty při podávání žádostí:
 
Zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, účinným od 01.01.2006 je přesně stanoven průběh správního řízení. Na základě ustanovení tohoto zákona musí správní orgán uvědomit o zahájení řízení všechny jemu známé účastníky řízení a musí jim dát možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. To samé platí i pro dotčené správní orgány (např. Policie ČR, správní orgány veřejné správy, územně samosprávné celky atd.)
Proto je vyloučené, aby i při nejlepší vůli vydávali pracovníci oddělení silničního hospodářství správní rozhodnutí-povolení na počkání, bez oznámení o zahájení řízení ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Takový průběh správního řízení a vydání rozhodnutí by byl v rozporu se zákonem.
Upozorňujeme žadatele, že i pro taková povolení jako jsou povolení zvláštního užívání, povolení k připojení na silnici I. třídy, povolení stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy, povolení uzavírek atd. bude nutné, aby žadatelé o potřebná povolení žádali min. 21 dní před vydáním rozhodnutí a to i za předpokladu, že by si potřebné podklady pro vydání rozhodnutí-povolení zabezpečili před vydáním povolení a správnímu orgánu je doručili současně se žádostí.
Seznam pracovníků, vyřizovaná agenda, metodické návody
 
 
aktualizováno: 20.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap