Vykonávané činnosti oddělení

Oddělení silničního hospodářství vykonává následující přenesené působnosti veřejné správy:

 
§ povoluje zvláštní užívání silnic I.,II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštnímu předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje
§ rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. tříd a o změnách těchto kategorií
§ rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy a spojů
§ vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů
§ rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí
§ stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu (dopravní značení) na silnicích I. třídy
§ uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
 
V praktickém životě to znamená, že na silnicích I. třídy vydává všechna povolení zvláštního užívání, povolení činnosti v ochranném pásmu silnic, povolení uzavírek, povolení připojení na silnice a stavební povolení, která mu přísluší jako speciálnímu stavebnímu úřadu. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚZK ODSH“) je rovněž dotčeným orgánem ve věcech staveb dotýkajících se silnic I. třídy (vyjádření k projektovým dokumentacím atd.).
Závazná stanoviska k územnímu řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy jsou vydávána tehdy, kdy je předmětem územního řízení stavba, rekonstrukce nebo úprava silnice II. nebo III. třídy, která vyžaduje vydání územního rozhodnutí (nejedná se o případy, kdy je vydáváno povolení k připojení na silnici II. a III. třídy, zvláštní užívání atd.). K žádosti o vydání závazného stanoviska je nutné přiložit vyjádření majetkového správce silnice II. nebo III. třídy (Ředitelství silnic Zlínského kraje), stanovisko DI Policie ČR, okresního ředitelství a vyjádření odboru dopravy obce s rozšířenou působností.
Tiskopisy žádostí pro jednotlivá povolení u silnic I. třídy jsou uvedena v závěru prezentace oddělení silničního hospodářství.
 
Upozornění:
Přesto, že je vlastníkem silnic II. a III. třídy Zlínský kraj orgánem vykonávajícím veřejnou správu ve věcech silnic II. a III. třídy, stejně jako i dotčeným orgánem u těchto silnic jsou Městské úřady obcí s rozšířenou působností, v jejichž územním obvodu se silnice nachází. Území Zlínského kraje je rozděleno mezi 13 obcí (měst) s rozšířenou působností, jejichž městské úřady vykonávají činnost silničního správního a speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy.Výjimku tvoří povolení přepravy nadměrných nákladů na silnicích II. a III. třídy, které v územním obvodu kraje povoluje odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.
 
Postup při dotčení silnic II. a III. třídy:
 
V případech kdy dotknutou silnicí bude silnice II. nebo III. třídy, potom jepodle platné legislativy dotčeným orgánem obecní (městský úřad) obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy), u kterých je činnost vykonávána příslušným odborem městského úřadu. Celkově je výkon veřejné správy v rámci Zlínského kraje vykonáván 13-ti následujícími obcemi s rozšířenou působností.
 
Okres Zlín: Luhačovice, Otrokovice, Vizovice , Valašské Klobouky a Zlín
Okres Uherské Hradiště: Uherské Hradiště a Uherský Brod
Okres Kroměříž: Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž
Okres Vsetín: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín
 
Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, je Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín ( tel. 577 212 829), které poskytuje všechna potřebná vyjádření a stanoviska k věcem týkajícím se silnic II. a III. třídy za vlastníka silnic II. a III. třídy.
 
 
TISKOPISY ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ NA SILNICÍCH I. TŘÍDY:
 
V jednotlivých tiskopisech žádostí jsou přesně specifikovány podklady (vyjádření, stanoviska a další doklady), které musí být přiloženy k žádosti o povolení dle druhu žádosti. Ve většině případů je u silnic I. třídy nutné dokládat vyjádření majetkového správce silnic I. třídy. Majetkovým správcem silnic I. třídy ve Zlínském kraji je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, které má hlavní sídlo ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 5476 a regionální ve Valašském Meziříčí, Jičínská 177. V některých případech, a to zvláště u žádostí o vyjádření ke stavbám, bude nutné se i nadále obracet na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33.
Dotčeným orgánem policie je pro stanoviska ke stavbám, připojením na silnice a reklamním poutačům Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie. Pro ostatní druhy žádostí je možné dodat i stanoviska příslušného Územního odboru vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK, v jehož územním obvodu se silnice I. třídy nachází (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).
 
 
Upozornění na lhůty při podávání žádostí:
 
Zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, účinným od 01.01.2006 je přesně stanoven průběh správního řízení. Na základě ustanovení tohoto zákona musí správní orgán uvědomit o zahájení řízení všechny jemu známé účastníky řízení a musí jim dát možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. To samé platí i pro dotčené správní orgány (např. Policie ČR, správní orgány veřejné správy, územně samosprávné celky atd.)
Proto je vyloučené, aby i při nejlepší vůli vydávali pracovníci oddělení silničního hospodářství správní rozhodnutí-povolení na počkání, bez oznámení o zahájení řízení ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Takový průběh správního řízení a vydání rozhodnutí by byl v rozporu se zákonem.
Upozorňujeme žadatele, že i pro taková povolení jako jsou povolení zvláštního užívání, povolení k připojení na silnici I. třídy, povolení stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy, povolení uzavírek atd. bude nutné, aby žadatelé o potřebná povolení žádali min. 21 dní před vydáním rozhodnutí a to i za předpokladu, že by si potřebné podklady pro vydání rozhodnutí-povolení zabezpečili před vydáním povolení a správnímu orgánu je doručili současně se žádostí.
Seznam pracovníků, vyřizovaná agenda, metodické návody
 
 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap