Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva

- Základní informace k životní situaci:

Rybářský revír musí mít vyhlášena a výkon rybářského práva na něm povolena každá fyzická nebo právnická osoba, která chce vykonávat rybářské právo dle § 2 písm. e) a f) a § 6 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky: vlastnictví vodního díla či pozemků pod ním, nájemní smlouva či pověření všemi spoluvlastníky nemovitosti. V případě revíru bez vlastníka či uživatele vyhlásí příslušný správní orgán výběrové řízení za podmínek jím stanovených.

Postup: písemnou žádost poslat poštou nebo doručit osobně orgánu státní správy rybářství, včetně doložení všech náležitostí.

Veškeré doklady jsou dány ustanoveními § 4 a § 8 zákona o rybářství.

-  Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním písemné žádosti.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Kontaktní osoby:

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 377, e-mail: petra.macakovamisakova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti o vyhlášení rybářského revíru a povolení výkonu rybářského práva na něm nutno doložit:

-   výměru vodní plochy a umístění rybářského revíru,

-   zda se jedná o revír pstruhový nebo mimopstruhový,

-   číslo hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech,

-   vymezení hranice revíru dle § 4 zákona o rybářství a označení a identifikační údaje žadatele,

-   návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,

-   návrh zarybňování,

-   prokázání bezúhonnosti,

-   zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,

-   návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru dle § 8 zákona o rybářství.

Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází voda, přiloží k podání žádosti dohodu všech vlastníků o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.

Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází voda, předloží k žádosti nájemní smlouvu k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníky.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost nemá předepsaný formulář.

Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů a kvalifikační doklad pro osoby navržené za hospodáře a zástupce.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za povolení výkonu rybářského práva činí 2 000 Kč.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů. Každé vyhlášení (změna nebo zrušení) rybářského revíru musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce příslušného kraje.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci a spoluvlastníci dotčených pozemků či vodního díla, uživatelé sousedních revírů a správce toku.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, § 4 a § 6 až 11

-  Jaké jsou související předpisy:

-   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

-   zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

-   zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,

-   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, § 35

-   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce jsou vymezeny ustanovením § 30 a 31 zákona o rybářství a dále § 35 zákona o přestupcích.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap