Vyhlášení /změna / zrušení rybářského revíru

01.  Základní informace k životní situaci:

Rybářský revír se vyhlašuje

a)       na žádost vlastníka rybníka,

b)      na žádost vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda; je-li vlastníků nebo spoluvlastníků těchto nemovitostí více, vyhlásí příslušný rybářský orgán rybářský revír na základě žádosti všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků nebo osoby pověřené všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru nebo na základě žádosti nájemce uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí,

c)       z vlastního podnětu příslušného rybářského orgánu na vodním toku nebo na uzavřené vodě nalézající se na pozemku vlastníků nebo spoluvlastníků uvedených pod písmenem b) v případě, že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody

Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, změní-li se podmínky rozhodné pro vyhlášení příslušného rybářského revíru nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb v příslušném rybářském revíru.

Příslušný rybářský orgán rozhodne o zrušení rybářského revíru mj. na základě žádosti osob uvedených výše pod písm. a) a b).

02.  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je

a)       vlastníkem rybníka

b)      vlastníkem pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,

c)       případně nájemcem uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí

03.  Jaké jsou podmínky postup pro řešení životní situace:

Podmínky: vlastnictví vodního díla či pozemků pod ním, nájemní smlouva či pověření všemi spoluvlastníky nemovitosti.

Postup: písemnou žádost poslat poštou, elektronicky nebo doručit osobně orgánu státní správy rybářství, včetně doložení všech náležitostí dle ust. zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a v souladu s ust. § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Příslušný správní orgán vyhlašuje z vlastního podnětu rybářský revír na toku nebo uzavřené vodě, nalézající se na pozemku vlastníků nebo spoluvlastníků vodního díla nebo pozemků pod ním v případě, že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody a to na základě výběrového řízení za podmínek jím stanovených.

04.  Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

 Podáním písemné žádosti.

05.  Na které instituci životní situaci řešit:

Na místně příslušném krajském úřadě.

Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

06.  Kontaktní osoby:

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

07.  Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti o vyhlášení rybářského revíru je třeba doložit:

 • výměru vodní plochy a umístění rybářského revíru
 • zda se jedná o revír pstruhový nebo mimopstruhový
 • číslo hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech odvozený ze základní mapy České republiky v měřítku 1: 50 000
 • vymezení hranice rybářského revíru
 • identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, tak obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele)
 • návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce
 • prokázání bezúhonnosti (je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu)
 • zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení.
 • Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, přiloží k podání žádosti dohodu všech vlastníků o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.
 • Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti nájemní smlouvu k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníky.

08.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost nemá předepsaný formulář.

Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců.

09.  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

10.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

11.  Kteří další účastníci mohou být dotčeni řešením životní situace:

Vlastníci a spoluvlastníci dotčených pozemků či vodního díla, uživatelé sousedních revírů, správce toku.

12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni

13. Jaké jsou související předpisy:

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

-          zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

-          zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

14.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31. 10. 2019

Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

 

 

aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap