Vydání závazného stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti vydává dle ust. § 4 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), závazné stanovisko k lesním hospodářským plánům (LHP) a lesním hospodářským osnovám (LHO).

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zpracovaný LHP (LHO) odborně způsobilou osobou.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním žádosti.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Řádně odůvodněnou žádost, v níž budou uvedeny základní údaje: zpracovatel LHP ( LHO), kdy a kde je možnost příslušnou dokumentaci prostudovat, příp. seznam obcí, v jejichž působnosti se řešené území nachází. V žádosti mimo již uvedené podklady nutno dále zdůvodnit veřejný zájem (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.); po novelizaci právní úpravy jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy lze výjimku udělit (§ 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.)

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 49 zák. č. 71/1967 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů), ve zvláště složitých případech do 90 dnů § 83 odst. 3 zákona).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Řádným opravným prostředkem je odvolání (dle § 53 až § 60 zákona č. 71/1967 Sb.). Uplatňuje se dle poučení uvedeném v rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává. Mimořádným opravným prostředkem je přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení (dle § 65 zák. č.71/1967 Sb.), který lze uplatnit do tří let od nabytí právní moci napadeného rozhodnutí.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Opatření podle § 51 odst. 1 lesního zákona.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap