Vydání závazného stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov

01. Základní informace k životní situaci:
Orgán kraje v přenesené působnosti vydává dle ust. § 4 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), závazné stanovisko k lesním hospodářským plánům (LHP) a lesním hospodářským osnovám (LHO).

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická nebo právnická osoba.

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Zpracovaný LHP (LHO) odborně způsobilou osobou.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

         

 Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

         

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Řádně odůvodněnou žádost, v níž budou uvedeny základní údaje: zpracovatel LHP ( LHO), kdy a kde je možnost příslušnou dokumentaci prostudovat, příp. seznam obcí, v jejichž působnosti se řešené území nachází. V žádosti mimo již uvedené podklady nutno dále zdůvodnit veřejný zájem (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.); po novelizaci právní úpravy jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy lze výjimku udělit (§ 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) 

         

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají. 

         

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 49 zák. č. 71/1967 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů), ve zvláště složitých případech do 90 dnů § 83 odst. 3 zákona).

         

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

14. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

         

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

         

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 

18. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

19. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap