Vydání integrovaného povolení

- Základní informace k životní situaci:

Vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťovaní a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších změn.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení – stacionární technické jednotky, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. O vydání integrovaného povolení může dobrovolně zažádat i provozovatel zařízení, které nelze zařadit do žádné kategorie přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Základním předpokladem pro zahájení řízení o vydání integrovaného povolení je vyplnění Žádosti o integrované povolení. Obsah žádosti je dán požadavky § 4 zákona o integrované prevenci. Bližším popisem způsobu a rozsahu vyplnění žádosti se zabývá vyhláška č. 288/2013 Sb. Přílohou této vyhlášky je vzor žádosti a také podrobný návod na její vyplnění.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Provozovatel podává žádost Krajskému úřadu Zlínského kraje jednou v listinné podobě a současně v elektronické podobě v počtu upřesněném krajským úřadem (8 -12 ks) v závislosti na množství účastníků řízení a příslušných správních úřadů.

Povolovací řízení je zahájeno dnem, kdy je povolujícímu úřadu doručena žádost podle § 3 zákona.

Krajský úřad Zlínského kraje nabízí každému žadateli konzultace týkající se posouzení úplnosti a správného vyplnění žádosti před jejím podáním. 

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

- Kontaktní osoby:

Ing. Jan Katauer, tel.: 577 043 397, email: jan.katauer@kr-zlinsky.cz

Mgr. Martina Vybíralová, tel.: 577 043 391, email: martina.vybiralova@kr-zlinsky.cz

Ing. Simona Musilová, tel.: 577 043 375, email: simona.musilova@kr-zlinsky.cz

Ing. Diana Lysáková, tel.: 577 043 364, email: diana.lysakova@kr-zlinsky.cz

 

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

-   Vyplněnou žádost o vydání integrovaného povolení.

-   Plnou moc k zastupování společnosti ve věci řízení o vydání integrovaného povolení. (nejedná-li za společnost její jednatel).

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení je dán vyhláškou č. 288/2013Sb. V této vyhlášce najde žadatel také bližší popis způsobu a rozsahu vyplnění žádosti.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje v položce 96 následující poplatky spojené s procesem integrovaného povolování:

a) vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 30 000 Kč;

b) vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 10 000 Kč;

c) vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 5 000 Kč.

V případě řízení o vydání integrovaného povolení nebo změny integrovaného povolení je podle sazebníku předmětem správního poplatku pouze vydání tohoto povolení. Přijetí žádosti o vydání integrovaného povolení zpoplatněno není.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Krajský úřad ověří během 20 dnů po doručení žádosti její úplnost.

Krajský úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, jí zašle k vyjádření účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, a příslušným správním úřadům. Tito mají na své vyjádření lhůtu 30 dnů.

Krajský úřad si může k posouzení žádosti vyžádat zpracování odborného vyjádření odborně způsobilé osoby.

Odborně způsobilá osoba zašle své vyjádření nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy žádost obdržela.

Krajský úřad může do 5 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření nebo do 5 dnů od obdržení odborného vyjádření nařídit k projednání žádosti ústní jednání.

Krajský úřad vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 45 dnů po obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby. V případě že odborné vyjádření nebylo úřadem vyžádáno, vydá krajský úřad rozhodnutí nejpozději do 45 dnů po uplynutí 30 denní lhůty k obdržení vyjádření.

Ke lhůtě pro vydání rozhodnutí, může být v případě konání ústního jednání připočítána doba až 30 dnů.

Maximální délka řízení (bez případného přerušení) je cca 147 dnů (v této lhůtě není započítána doba doručování).

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Účastníky řízení jsou podle § 7 odst.1 aodst. 2:

-   obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,

-   kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,

-   občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy a hospodářské komory, k jejichž činnostem patří prosazování a ochrana profesních a veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti podle § 8.

-   obce a kraje, na jejichž území může zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti podle § 8.

-   Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních předpisů, není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v odstavci 1 § 7 zákona.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

-   Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťovaní a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších změn.

-   Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

- Jaké jsou související předpisy:

-   Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

-   Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

-   Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

-   Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

-   Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

-  Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

-   do 1 000 000,- Kč  - za uvedení nesprávných údajů v žádosti, neohlášení plánované změny v provozu zařízení nebo za porušení povinnosti neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí

-   do 7 000 000,- Kč – za provozování bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o změně integrovaného povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

dokumenty ke stažení

.pdf Vyhlášk _MŽP 288/2013 Sb. 1025,16 kB
.pdf Příloha č. 1 37,53 kB
aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap