Výběrové řízení na přidělení finanční podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010

Odbor sociálních věcí
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 319, e-mail: pavla.hyncicova@kr-zlinsky.cz
 
 
vyhlašuje výběrové řízení
 
na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje
na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010
 
Dotace jsou určeny na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na:
 • Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením
 • Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní
 • Programy skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení
 • Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu
 • Aktivity pro rodiny zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost
 • Náklady spojené s vyšetřením vzorku krve nutného pro zařazení člověka do Českého národního registru dárců kostní dřeně
 
Výběrové řízení je určeno pro právnické nebo fyzické osoby, které aktivně působí v oblasti sociální nebo zdravotní.
 
Celková částka pro tuto výzvu: 2.000.000,- Kč
 
Minimální a maximální výše podpory:
a) Minimální částka podpory na 1 projekt 10.000,- Kč
b) Maximální částka podpory na 1 projekt 100.000,- Kč

(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé tisícikoruny dolů)
c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena ze Sociálního fondu (maximální míra podpory): 80 % celkových způsobilých výdajů projektu
Zbývající část celkových způsobilých výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů, anebo z dotačních zdrojů jiných, než je rozpočet Zlínského kraje.
 
Podmínky výběrového řízení:
Do výběrového řízení budou přijaty pouze projekty, které splní tyto podmínky:
 • Projekt musí být podán na předepsaném formuláři žádosti
 • Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených tématických okruhů
 • Projekt musí obsahovat reálný rozpočet a všechny požadované přílohy (seznam je uveden v žádosti)
 • Projekt musí být zrealizován nejpozději do 15.11.2010
 
Přihlášení do výběrového řízení:
Žádost lze podat pouze poštou,datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nejpozději do 7.4.2010
 
Přihláška se podává na předepsaném formuláři v originále + 1 kopie, ostatní doklady se připojí 1x.
Nepřijímají se žádosti zaslané faxem a e-mailem. Neúplné žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Formuláře žádosti jsou k dispozici na úřední desce Zlínského kraje a na internetových stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz > Sociální oblast > Sociální fond ZK 2010 nebo > dotace a granty > dotace Zlínského kraje >podpory poskytované v roce 2010> Sociální fond ZK 2010 nebo na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, kontaktní osoba – JUDr. Pavla Hynčicová, telefon 577 043 319, e-mail: pavla.hyncicova@kr-zlinsky.cz nebo Michaela Bičová Dis., telefon: 577 043 334, e-mail: michaela.bicova@kr-zlinsky.cz. Na stejné internetové adrese jsou zveřejněny i dokumenty Sociálního fondu Zlínského kraje - Statut Sociálního fondu ZK a Pravidla pro poskytování a vyúčtování podpory ze Sociálního fondu ZK, které obsahují podrobné informace.
 
UPOZORNĚNÍ:
V rámci vyhlášeného výběrového řízení si může žadatel podat maximálně dva projekty!

dokumenty ke stažení

.pdf P01 výběrové řízení.pdf 80,22 kB
.doc P02 žádost.doc 150 kB
.doc Pravidla pro poskytování a vyúčtování podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje (2).doc 119 kB
.doc Statut Sociálního fondu Zlínského kraje.doc 103,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap