Výběrové řízení na přidělení finanční podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010

Odbor sociálních věcí
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 319, e-mail: pavla.hyncicova@kr-zlinsky.cz
 
 
vyhlašuje výběrové řízení
 
na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje
na podporu sociálně zdravotních aktivit v r. 2010
 
Dotace jsou určeny na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu zaměřených zejména na:
 • Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením
 • Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní
 • Programy skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení
 • Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu
 • Aktivity pro rodiny zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost
 • Náklady spojené s vyšetřením vzorku krve nutného pro zařazení člověka do Českého národního registru dárců kostní dřeně
 
Výběrové řízení je určeno pro právnické nebo fyzické osoby, které aktivně působí v oblasti sociální nebo zdravotní.
 
Celková částka pro tuto výzvu: 2.000.000,- Kč
 
Minimální a maximální výše podpory:
a) Minimální částka podpory na 1 projekt 10.000,- Kč
b) Maximální částka podpory na 1 projekt 100.000,- Kč

(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé tisícikoruny dolů)
c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena ze Sociálního fondu (maximální míra podpory): 80 % celkových způsobilých výdajů projektu
Zbývající část celkových způsobilých výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů, anebo z dotačních zdrojů jiných, než je rozpočet Zlínského kraje.
 
Podmínky výběrového řízení:
Do výběrového řízení budou přijaty pouze projekty, které splní tyto podmínky:
 • Projekt musí být podán na předepsaném formuláři žádosti
 • Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených tématických okruhů
 • Projekt musí obsahovat reálný rozpočet a všechny požadované přílohy (seznam je uveden v žádosti)
 • Projekt musí být zrealizován nejpozději do 15.11.2010
 
Přihlášení do výběrového řízení:
Žádost lze podat pouze poštou,datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nejpozději do 7.4.2010
 
Přihláška se podává na předepsaném formuláři v originále + 1 kopie, ostatní doklady se připojí 1x.
Nepřijímají se žádosti zaslané faxem a e-mailem. Neúplné žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Formuláře žádosti jsou k dispozici na úřední desce Zlínského kraje a na internetových stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz > Sociální oblast > Sociální fond ZK 2010 nebo > dotace a granty > dotace Zlínského kraje >podpory poskytované v roce 2010> Sociální fond ZK 2010 nebo na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, kontaktní osoba – JUDr. Pavla Hynčicová, telefon 577 043 319, e-mail: pavla.hyncicova@kr-zlinsky.cz nebo Michaela Bičová Dis., telefon: 577 043 334, e-mail: michaela.bicova@kr-zlinsky.cz. Na stejné internetové adrese jsou zveřejněny i dokumenty Sociálního fondu Zlínského kraje - Statut Sociálního fondu ZK a Pravidla pro poskytování a vyúčtování podpory ze Sociálního fondu ZK, které obsahují podrobné informace.
 
UPOZORNĚNÍ:
V rámci vyhlášeného výběrového řízení si může žadatel podat maximálně dva projekty!

dokumenty ke stažení

.pdf P01 výběrové řízení.pdf 80,22 kB
.doc P02 žádost.doc 150 kB
.doc Pravidla pro poskytování a vyúčtování podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje (2).doc 119 kB
.doc Statut Sociálního fondu Zlínského kraje.doc 103,5 kB
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap