Vodní hospodářství

Ochranná pásma vodních zdrojů – sdělení Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod a odbor legislativní připravily sdělení k institutu ochranných pásem vodních zdrojů stanovených dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účelem uvedeného sdělení je sjednocení interpretace přechodného ustanovení zavedeného zákonem č. 150/2010 Sb., Čl. II bod 2 a vzájemného vztahu ochranných pásem vodních zdrojů a pásem hygienické ochrany. Sdělení by mělo sloužit jak pracovníkům státní správy, tak uživatelům pozemků a staveb v ochranných pásmech. více »

Hraniční vody

Hraniční vody
Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod vytvořil Informaci o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních. Jedná se o souhrn informací a doporučení pro žadatele o vodoprávní povolení (respektive jiný správní akt) podle vodního zákona viz. Informace OOV MŽP
více »

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Metodická pomůcka pro provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství aktualizoval na základě novely zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a novely jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, metodickou pomůcku, která má sloužit obcím, provozujícím své vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. více »

Plánování v oblasti vod

V rámci plánování v oblasti vod se v souladu s § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. více »

Záplavová území vodních toků

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. více »

Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje

Povodňový plán Zlínského kraje je základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje, který byl zpracován oddělením vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství a oddělením pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy s.p. v roce 2004. více »

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap