Vodní hospodářství

Hraniční vody

Hraniční vody
Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod vytvořil Informaci o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních. Jedná se o souhrn informací a doporučení pro žadatele o vodoprávní povolení (respektive jiný správní akt) podle vodního zákona viz. Informace OOV MŽP
více »

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Metodická pomůcka pro provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství aktualizoval na základě novely zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a novely jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, metodickou pomůcku, která má sloužit obcím, provozujícím své vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. více »

Plánování v oblasti vod

V rámci plánování v oblasti vod se v souladu s § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. více »

Záplavová území vodních toků

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. více »

Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje

Povodňový plán Zlínského kraje je základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje, který byl zpracován oddělením vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství a oddělením pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy s.p. v roce 2004. více »

Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje - do 31. 12. 2013 probíhá aktualizace

Zlínský kraj pořídil na své náklady „Studii ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“, kterou zpracoval v roce 2007 Hydroprojekt CZ a.s. ve spolupráci s firmou Arvita P spol. s r.o., Otrokovice. „Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“ je komplexní studie ochrany před povodněmi včetně návrhů opatření na území Zlínského kraje. Tato Studie je zároveň podkladovým materiálem pro Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje. více »

Záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro stanovení záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Luhačovický potok, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) více »

Aktualizace záplavového území toku Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59, km 33,56 – 36,81

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro aktualizaci záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Moštěnka, na území Zlínského kraje, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ). více »

Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti Dunaje na území České republiky

Dle ustanovení § 24 odst. 10 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místě příslušnými krajskými úřady Národní plány a dle § 24 odst. 13 vodního zákona pořizují správci povodí dle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady Plány dílčích povodí. více »

Záplavové území toku Březnice v km 0,000 – 23,281

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro stanovení záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Březnice, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ). více »

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Aktualizace záplavového území toku Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59, km 33,56 – 36,81 (včetně vymezení aktivní zóny)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Aktualizace záplavového území toku Moštěnka v km 0,00 – 9,38, km 28,52 – 30,59, km 33,56 – 36,81 (včetně vymezení aktivní zóny)“. více »

Návrh „Záplavového území toku Březnice v km 0,000 – 23,281 (včetně vymezení aktivní zóny)“

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Záplavové území toku Březnice v km 0,000 – 23,281 (včetně vymezení aktivní zóny)“. Jedná se o mapové podklady záplavového území pro Q5, Q20 a Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1. – A.3. a aktivní zóna v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1. – A.Z.3., z dokumentace „Záplavové území toku Březnice km 0,000 – 23281“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2014. více »

Návrh „Záplavového území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 (včetně vymezení aktivní zóny)“

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 (včetně vymezení aktivní zóny)“. Jedná se o mapové podklady záplavového území pro Q5, Q20 a Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1. – A.3. a aktivní zóna v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1. – A.Z.3., z dokumentace „Záplavové území toku Luhačovický potok km 0,000 – 25,081“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap