Vodní hospodářství

Metodická pomůcka pro provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství aktualizoval na základě novely zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a novely jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, metodickou pomůcku, která má sloužit obcím, provozujícím své vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. více »

Plánování v oblasti vod (Ochrana před povodněmi)

V rámci plánování v oblasti vod se v souladu s § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. více »

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013

Tzv. Modrá zpráva Ministerstva zemědělství „Blue Print“, kterou zpracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, zahrnuje aktuální informace z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod v České republice za kalendářní rok 2013. V přiloženém dokumentu jsou uvedeny nejdůležitější informace z tohoto materiálu.
více »

Vodovody a kanalizace České republiky 2013

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo publikaci Vodovody a kanalizace České republiky 2013. Tato publikace prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování. více »

Pasportizace území rozlivů a odvodňovacích zařízení s koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni

Pasportizace se zabývá zmapováním chování vymezeného území za různých povodňových stavů, plnění nivy za rozlivů a vyhodnocení možností volného odtoku povodňových vod a funkčnosti odvodňovacích objektů s identifikací překážek a závad. Kdy cílem je vytvořit kompromis mezi protipovodňovou a popovodňovou situací, která omezuje a ohrožuje obce a uvolněním přirozeného režimu vývoje řek jako kroku k jejich revitalizaci. více »

Záplavová území vodních toků

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. více »

Souhrnná zpráva o jakosti povrchových vod

Jak se vyvíjela kvalita povrchových vod v posledních letech v povodí Moravy? Odpovědí jsou výňatky ze Souhrnné zprávy o jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2009 – 2010, kterou zpracoval státní podnik Povodí Moravy v letošním roce. Jsouv ní uvedeny výsledky týkající se našeho kraje. více »

Plány oblastí povodí Moravy a Dyje

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost zajišťovaná státem, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy, jako je ochrana vod, ochrana před povodněmi a trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby. více »

Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje

Povodňový plán Zlínského kraje je základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje, který byl zpracován oddělením vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství a oddělením pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy s.p. v roce 2004. více »

Možnosti a strategie odkanalizování obcí Zlínského kraje do 2 000 EO

Praktická příručka pro obce Zlínského kraje do 2 000 EO, kterou vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, poskytuje stručné a přehledné informace týkající se řešení problematiky odpadních vod. Tyto brožurky jsou k dispozici v tištěné podobě na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství více »

I. plánovací období 2009 - 2015

Pro území Zlínského kraje byly schváleny Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje. Zlínský kraj si nechal v roce 2007 vypracovat Studii ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje (Studie) zpracovanou společností HYDROPROJEKT, a.s., kterou v roce 2013 na zakázku kraje zaktualizovala společnost VRV, a.s. více »

II. plánovací období 2015 - 2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.