Vodní hospodářství

Žádost o vyjádření ke stavbě, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním
Žádost ve věcech hraničních vod
Žádost o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu
Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Žádost o povolení čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových
Žádost o povolení vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti
Žádost o stanovení rozsahu záplavových území významných vodních toků
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok
Žádost o povolení výjimky při použití závadných látek
Žádost o schválení manipulačního a provozního řádu
Žádost o stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

více »

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

více »

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

více »

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.