Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025

Dne 1. února 2022 byla zveřejněna na úřední desce i webu ZK informace o tom, že návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 - 2025 včetně příloh bude zveřejněn na úřední desce i webu Zlínského kraje včetně formuláře pro připomínky v termínu od 17. 2. 2022 do 25. 2. 2022.

Při přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 bylo třeba reagovat na probíhající pandemii onemocnění Covid-19. V České republice platí v současné době pandemická pohotovost dle z.č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při onemocnění COVID-19 (pandemický zákon). Z důvodu šíření viru mezi obyvatelstvem zdravotnické autority i vláda České republiky doporučují, je-li to možné, vyhnout se aktivitám, kde by došlo k většímu shromažďování více osob.

Na základě výše uvedeného není plánováno veřejné projednání s osobní účastí, ale je realizováno náhradní řešení.

Není možné posunout termín projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 vzhledem k termínům uzávěrky pro předložení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 do orgánů Zlínského kraje.

Výše uvedený dokument se všemi přílohami je zveřejněn na úřední desce a zde na webových stránkách Zlínského kraje.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu e.gazdosova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 25. 2. 2022.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 na webových stránkách Zlínského kraje.

 

dokumenty ke stažení

.pdf SPRSS ve ZK 2023-2025 - veřejné projednání 11445,14 kB
.xlsx Formulář pro sběr připomínek v rámci veřejného projednání SPRSS 2023-2025 12,97 kB

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 je zpracováván v souladu se zákonem o sociálních službách v pravidelných tříletých intervalech. Nedílnou součástí střednědobého plánu jsou akční plány, které jsou zpracovány na období jednoho roku. Akční plány budou vycházet z navrhovaných cílů  SPRSS 2023-2025  a budou obsahovat opatření k naplňování cílů Zlínského kraje v oblasti plánování a financování sociálních služeb.

Schvalování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 - 2025 v orgánech kraje se předpokládá v dubnu a květnu 2022. Schvalování Akčního plánu pro rok 2023 se předpokládá v červnu 2022.

Úvodní a analytická část dokumentu obsahuje popis procesu zpracování dokumentu, výstupy z analýz a strategických dokumentů, popis demografické situace, popis a zjištěných potřeb na území Zlínského kraje, ekonomickou analýzu a SWOT analýzu.

Návrhová část pak obsahuje vizi a hlavní cíle pro období 2023 – 2025, které s ohledem na disponibilní zdroje byly zvoleny pro naplnění potřeb definovaných v analytické části Střednědobého plánu 2023 – 2025. Dále je popsán proces tvorby sítě sociálních služeb, popis financování, kontrola a výkaznictví sociálních služeb ve Zlínském kraji.

 

aktualizováno: 16.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap