V roce 2018 bude Zlínský kraj investovat 1,7 miliardy korun

  11.12.2017
V roce 2018 bude Zlínský kraj investovat 1,7 miliardy korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – V rozpočtu, který bude 18. prosince schvalovat krajské zastupitelstvo, jsou navrženy investice za 1,7 miliardy korun. V porovnání s loňským rokem se jedná o meziroční nárůst o necelá tři procenta (1,2 miliardy korun). Letošní rok byl průlomový v tom, že některé projektové záměry byly z plánu vyřazeny (ubytovna Stará Tenice), kdy byla vysoutěžena vysoká cena, ale návratnost byla nízká. Přehodnocen byl investiční záměr v gymnáziu Holešov, kde na sebe nelogicky navazovaly plánované práce. Nově byly vypsány veřejné zakázky na investiční záměr pro DZP Velehrad Buchlovská, Kroměřížskou nemocnici – přístavba budova A. U těchto investic sice došlo k časovému posunu realizace, ale ve výsledku s lepší efektivitou a také mnohdy za méně peněz.

ŠKOLSTVÍ

Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor energie
Vyměněna budou stávající dřevěná kastlová okna a ostatní výplně otvorů, a to za dřevěná okna s trojsklem. Zateplena bude stropní konstrukce a části podkroví posledního nadzemního podlaží. Dojde k úpravě topného systému, rekonstrukci fasády objektu i kompletní opravě střešní konstrukce a střešních oken. Celkové náklady: 44,894 milionu korun (dotace OPŽP 6,257 milionu korun).

Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken
Stávající dřevěná okna, dveře a prosklené stěny budou vyměněny za nové, s termoizolačním prosklením. Nově jsou navržena okna a dveře v konstrukci dřevěných rámů z tzv. europrofilů. Celkové náklady: 33,893 milionu korun (dotace OPŽP 13,554 milionu korun).

Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy
Vyměněny budou původní výplně otvorů, zateplena střešní konstrukce, rekonstruován a vyvážen topný systému objektu, doplněno vzduchotechnické odvětrání tříd. Dále se přistoupí k rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů a posouzení stávajícího stavu vzduchotechniky ve škole. Celkové náklady: 60,221 milionu korun (dotace OPŽP 23,191 milionu korun).

Střední průmyslová škola Otrokovice – přístavba a vybavení odborných dílen
Navrženo je vybudování 5 dílen pro obory Instalatér, Autoopravář, Gumař-plastikář, Autoelektrikář, Autoklempíř, Elektrikář v centrálním areálu školy. Ve stávající budově autodílny budou dále provedeny stavební úpravy. Součástí akce je i pořízení nového strojního vybavení a interiéru pro uvedené obory. Celkové náklady: 50,266 milionu korun (dotace IROP 45,014 milionu korun).

Gymnázium J. Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – půdní vestavba na budově školy
Záměrem je využití volného půdního prostoru valbové střechy gymnázia. Škola zde chce vytvořit chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a přírodovědné předměty. Prostory by měly být využívány také k celoživotnímu vzdělávání. Celkové náklady: 21,287 milionu korun (dotace IROP 17,489 milionu korun).

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování
Vybudování místního centra odborného vzdělávání pro technické obory, které vznikne výstavbou nové přístavby ke stávajícímu areálu objektu praktické výuky. Cílem je zvýšit kvalitu odborného vzdělávání žáků na úroveň odpovídající současným požadavkům praxe a zvýšit zájem o obory Obráběč kovů a Zámečník, které spadají do oblasti podpory Zlínského kraje. Celkové náklady: 39,378 milionu korun (dotace IROP 32,334 milionu korun).

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín zřízení strojírensko-plastikářských dílen
Realizována bude přístavba objektu domova mládeže II na Růmech ve Zlíně pro nové odborné strojírensko-plastikářské dílny. Součástí je nákup moderních strojů pro výuku, tj. programovatelných plastikářských strojů, počítačových programovacích stanic, robotických soustav a prostředků na kontrolu jakosti výroby. Celkové náklady: 25,289 milionu korun (dotace IROP 22,760 milionu korun).

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí stavební úpravy Máchova 628
Vzniknou zcela nové moderní odborné učebny a ateliér pro vyučované obory Zedník, Malíř, Klempíř, Truhlář, Tesař, Montér suchých staveb a Instalatér. Dále dojde ke generální rekonstrukci kanalizace, elektroinstalace a k sanaci vlhkosti v suterénu budovy. Celkové náklady: 27,833 milionu korun.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Nezdenice stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem
Pro tento záměr je uvažováno s využitím části stávajícího objektu bloku B v rozsahu prvních tří nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce zde bude vybudováno plnohodnotné zařízení domova se zvláštním režimem, který bude sloužit pro seniory s různým typem demence, zejména Alzheimerovou chorobou. Celkové náklady: 32,559 milionu korun (dotace ISPROFIN 19,495 milionu korun).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Buchlovská – oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů
Akce naváže na již dokončenou I. etapu, realizovanou v roce 2016. Zahrnuje rekonstrukci střech na ústřední budově, obytných pavilonech A, B, C, D a pavilonu denních činností. Součástí je i III. etapa, spočívající ve výměně výplní otvorů a sanaci ochozů u obytných pavilonů B, C, D a pavilonu denních činností. Celkové náklady: 41 milionů korun.

ZDRAVOTNICTVÍ

Vsetínská nemocnice výstavba interního pavilonu
V letech 2010 až 2014 byl vybudován podzemní technický kanál. Předmětem III. etapy je výstavba nového pavilonu pro interní obory, která je vyžádána havarijním stavem stávající budovy interního oddělení. Současné pokoje jsou i desetilůžkové se společným sociálním zázemím na chodbě, veškeré užívané prostory nesplňují plošné standardy a hygienické předpisy. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a napojení technického kanálu. Celkové náklady: 242,677 milionu korun.

Zdravotnická záchranná služba ZK vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
Vzniknou výcvikové a vzdělávací místnosti pro přednáškovou činnost a teoretickou přípravu až 80 osob, pořídí se multifunkční resuscitační trenažér, zajištěno bude odpovídající provozní zázemí. Nástavba je navržena na úrovni třetího nadzemního podlaží stávajícího objektu. Celkové náklady: 34,956 milionu korun (dotace IROP cca 27 milionů korun).

Kroměřížská nemocnice přístavba budovy A
Přístavba budovy A v Kroměřížské nemocnici pro umístění diagnostických přístrojů a pracoviště ortoptiky, včetně provozního i technického zázemí pro tyto provozy. Částečně modernizováno bude také východní křídlo budovy A k zajištění přímé návaznosti na diagnostické pracoviště CT, SONO. Dojde i k demolici části stávající budovy D. Celkové náklady: 80,284 milionu korun.

Uherskohradišťská nemocnice rekonstrukce budovy 14 TRN (plicní)
Navrženy jsou nové pochůzí a pojížděné plochy v prostoru před budoucím hlavním vstupem do objektu, včetně jednosměrné trasy pro příjezd sanitek k novým lůžkovým výtahům. Ty jsou umístěny spolu se schodištěm v přístavbě umístěné vedle hlavního vstupu do objektu. Dále je nově navrženo i únikové schodiště z prostoru iktového centra, které bude provedeno z ocelové žárově zinkované konstrukce, napojené na fasádu objektu. V rámci dispozičních úprav v jednotlivých podlažích objektu budou provedeny nové příčky a nové otvory ve stropních konstrukcích pro vedení instalací. Počítá se také s doplněním betonové stropní konstrukce nad schodištěm u RTG oddělení a veškerými nutnými řemeslnými pracemi, které si rekonstrukce vyžaduje. Jejich rozsah bude upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace. Celkové náklady: 200 milionů korun.

Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty II. etapa Infrastruktura
V roce 2014 byla dokončena I. etapa Centrálních objektů. Dalším krokem směřujícím k seskupení a zefektivnění zdravotní péče operačních oborů je navazující II. etapa (interní pavilon), včetně související infrastruktury (inženýrské sítě, komunikace, atd.). Tyto sítě jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje. Proto bude výstavba infrastruktury zajištěna a financována ze zdrojů kraje, zatímco investorem výstavby samotného interního pavilonu bude Uherskohradišťská nemocnice. Celkové náklady: 17,5 milionu korun.

KULTURA

Muzeum Kroměřížska – revitalizace budov a expozic
Cílem letos zahájené akce jsou stavební úpravy v objektech Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži. V současné době se většina prostor „Galerie v podloubí“ nachází v sousedním objektu č. p. 39, který není ve vlastnictví Zlínského kraje. Letos končí nájemní smlouva s majitelem nemovitosti, která nebude vlastníkem objektu č. p. 39 dále prodloužena. Součástí prací jsou tedy zejména přemístění výstavních prostor do 1. nadzemního podlaží náhradou za „Galerii v podloubí“ a s tím související stavební úpravy. Dále budou vybudovány nové stálé expozice ve 4. nadzemním podlaží a provedeny stavební úpravy sálů pro expozice. Celkové náklady: 44,831 milionu korun (dotace IROP 31,929 milionu korun).

Slovácké muzeum Uherské Hradiště – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
Revitalizace archeologických lokalit v Uherském Hradišti – Staré Město, Modré, Sadech, Špitálkách a Na Valách, klasifikovaných jako rovinná neopevněná sídliště s archeologickými stopami. Jedná se zejména o dostavbu Památníku Velké Moravy ve Starém Městě (vybudování prostor pro expozici a depozitáře, technického zázemí pro depozitáře i nezbytného zázemí pro návštěvníky). Stavební úpravy ploch přiznaných základů, instalaci informačních panelů, stylového sezení, stojanů na kola a veřejného osvětlení. Celkové náklady: 100,592 milionu korun (dotace IROP 88,554 milionu korun).

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – hrad Malenovice – statické zajištění
Nezbytné statické zajištění hradu Malenovice z důvodu narušení trhlinami. Hrad je spolu s předhradím evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Navržené řešení spočívá v příčném a obvodovém sepnutí objektu, sanaci trhlin vnějších a vnitřních stěn a opravě vnitřních omítek i vnějších fasád. Celkové náklady: 19,365 milionu korun.

Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
Revitalizovaný hospodářský dvůr, který je chráněnou kulturní památkou, má sloužit pro umístění archeologických sbírkových předmětů. Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci areálu, novém řešení vnitřních rozvodů elektro, zdravotně technické instalace či vzduchotechniky. Nově budou provedeny též přípojky inženýrských sítí včetně retenční nádrže pro zavlažování a bezbariérová opatření. Dále budou vybudovány depozitáře pro archeologické předměty a zemědělskou techniku, archeologické a etnografické expozice i nezbytné zázemí pro návštěvníky a zaměstnance. Přistoupeno bude rovněž k úpravě vnějších prostor a dopravního řešení. Celkové náklady: 119,004 milionu korun (dotace IROP 103,706 milionu korun). Termín: dokončení projektové přípravy 2018, fyzické zahájení 2019.

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic
Vzniknou zde nové depozitáře vybavené posuvnými regály, stejně jako nové expozice a výstavní a edukační prostory, které budou odpovídat moderním trendům výstavnictví. Rekonstrukce a nového vybavení se dočká dílna konzervátora. Realizována budou bezbariérová opatření, počítá se také s rekonstrukcí vstupních prostor s pokladnou, šatny, WC a společenského sálu. Celkové náklady: 99,529 milionu korun (dotace IROP 72,773 milionu korun).

Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – expozice tragédie na Ploštině 
Záměr je složen z 3 vzájemně propojených částí:1)Rekonstrukce a přístavba objektu č. p. 23 – má za cíl obnovit objekt do stavu po jeho vybudování, tj. zhruba do roku 1947, 2) Návštěvnické zázemí s depozitárně-expoziční funkcí – navrženo je do prostoru stávajícího amfiteátru, který bude v celé své ploše odstraněn. V objektu bude instalována expozice provázející návštěvníka událostmi, které se v místě staly v průběhu času. Zároveň bude v objektu umístěn depozitář sbírkových předmětů, 3) Památník odboje, NKP Ploština – provedena bude rekonstrukce stávajícího neoploceného památníku. Dominantní prvky celého památníku – 5 pylonů z pohledového betonu – budou sanovány. Celkové náklady: 120,950 milionu korun (dotace IROP 108,405 milionu korun).

Zpracoval: Jan Vandík

11. 12. 2017

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí Zlínského kraje                         
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.