Uznání zahraničního vzdělání

Jak postupovat při uznávání zahraničního vzdělání

 
Tato oblast je řešena § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v posledním znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. 

Znění těchto právních norem je doloženo v příloze č. 2. Obecné podmínky uznávání zahraničního vzdělání Uchazeč o uznání zahraničního vzdělání podá ke Krajskému úřadu Zlínského kraje Žádost o uznání zahraničního vzdělání v České republice (vzor žádosti je přílohou č. 2 tohoto textu).Povinnou přílohou této žádosti je: 
 • originál nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (diplomu) o dosažení příslušného stupně vzdělání v zahraničí, opatřená ověřeným překladem do jazyka českého
 • doklad o rozsahu a obsahu vzdělávání v daném oboru (studijního plánu), opatřená ověřeným překladem do jazyka českého
 • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá.
 
Úředně ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená úřadem nebo notářstvím, která je opatřena razítkem odpovědného pracovníka, kde je uvedeno, že tato kopie doslova souhlasí s originálem.
 
Za ověřený překlad se považuje překlad zpracovaný překladatelem k tomu oprávněným podle právních předpisů platných v ČR, tedy tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR (je opatřen tzv. tlumočnickou doložkou).
 
Při předložení žádosti a požadovaných dokladů prokáže uchazeč příslušnost pobytu na území Zlínského kraje. Ze znění odst. 2 a 3 § 108 školského zákona vyplývá, ve kterých případech je uznání zahraničního vzdělání řešeno uznáním rovnocennosti a ve kterých rozhodnutím o nostrifikaci dokladů. Tento postup je stanoven v závislosti na obsahu mezinárodních smluv.
 
Vzhledem k předloženým dokladům krajský úřad:
 • v případě, že z předložených dokladů vyplývá shodnost obsahu a rozsahu vzdělání v zahraničí, vydá rozhodnutí o žádosti o uznání platnosti zahraničního vysvědčení doplněné o nostrifikační doložku;
 • v případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nesplní požadavky uvedené v odstavci 3 nebo 4, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. Podmínky organizace nostrifikační zkoušky jsou dány § 3 vyhlášky č. 12/2005;
 • v případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje, žádost zamítne. Žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně.
 
S pomocí při vyplnění žádosti o uznání zahraničního vzdělání v České republice případně s žádostí o další informace se můžete obrátit na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
Mgr. Michala Dudu, tel.: 577 043 768, e-mail: michal.duda@kr-zlinsky.cz,
nebo Ing. Marcelu Došlovou, tel.: 577 043 729, e-mail: marcela.doslova@kr-zlinsky.cz.

Dokumenty ke stažení

.docx Návod 29,48 kB
.docx Žádost o uznání zahraničního vzdělání 26,8 kB
.docx Application for recognition of foreign education in the Czech Republic 23,62 kB

Související odkazy

Portál MŠMT ČR
Portál veřejné správy
Evidence znalců a tlumočníků

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.