Územní studie "Prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR"

Cílem územní studie bylo prověřit, vyhodnotit a navrhnout možné varianty elektrického vedení (zvláště vysokého napětí) ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice Česká republika/Slovensko, které přes území Zlínského kraje propojí stávající transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při hranici České a Slovenské republiky, a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky, hodnoty a limity dotčeného území, a zajistí tak nové napojení elektrizační soustavy ČR do soustavy evropské. 

Politikou územního rozvoje České republiky, v platném znění, jako nástrojem územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů, byl v čl. (139) vymezen koridor pro vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko (-Povážská Bystrica), pod označením E1.

Účinné Zásady územního rozvoje Zlínského kraje upřesňují úkol pro územní plánování z čl. (139) PÚR ČR zajištěním zpracování územní studie č. 12 k „Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR“.

Účelem této územní studie bylo tedy vytvořit relevantní odborný podklad, pro plánovací a rozhodovací činnost v území. Na základě kterého může dojít k územnímu vymezení navrženého vedení v krajské územně plánovací dokumentaci a následně i v jednotlivých územních plánech dotčených obcí.

Navržené varianty byly posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, lokality soustavy NATURA 2000, krajinný ráz a zároveň bylo zpracováno jejich technicko-ekonomické posouzení.

Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

S ohledem na velký rozsah, není zveřejněna kompletní dokumentace. Nezveřejněná analytická část je k dispozici na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování.

Územní studii naleznete v přiložených dokumentech:

Textová část

.pdf Textová část návrhu 17075,42 kB

Přílohy A - D textové části

.pdf A. Odborné posouzení vlivů na životní prostředí 3303,71 kB
.pdf B. Odborné posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 2955,43 kB
.pdf C. Odborné posouzení vlivů na krajinný ráz 8358,39 kB
.pdf D. Technicko-ekonomické posouzení 2396,47 kB
.pdf D1. Výpočet ztrát vedení 672,22 kB

Grafická část

.pdf 1. Přehledná situace variant 6354,7 kB
.pdf 2. Výkres záměrů na provedení změn v území 7744,8 kB
.pdf 3. Schéma SEMAFOR 17332,9 kB
.pdf 4. Koordinační výkres 14188,91 kB
.pdf 5. Výkres širších územních vztahů 820,89 kB
aktualizováno: 17.10.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap