Územní studie "Přepravní zařízení - Kasárna“

Zadání „Územní studie přepravních zařízení - Kasárna“ zpracoval pořizovatel – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu v v září 2014.

Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (dále jen ZÚR ZK) vymezují koridor veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení, který je označen jako „DT02“. Koridor byl do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Beskydy, který ZÚR ZK předcházel.

V roce 2013 bylo dokončeno pořízení územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, jejíž pořízení vyplynulo ze ZÚR ZK. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ měla za úkol prověřit možný udržitelný rekreační rozvoj v oblasti Vsetínské Bečvy. Rozvoj byl postaven na využití stávajícího rekreačního potenciálu regionu v oblasti Vsetínské Bečvy s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost tohoto území. Bylo navrženo optimální řešení pro vyvážený rozvoj území z hlediska faktorů ekonomických, sociálních a životního prostředí. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, doporučila zpracovat podrobnější ÚS pro pro dvě velmi problematické oblasti Kasárna resp. Kohútka.

Kasárna - koridor přepravního zařízení vymezené v ZÚR ZK s označením veřejně prospěšné stavby „DT02“ se nachází na území obce Velké Karlovice (ORP Vsetín). Přestože je v územní studii „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ uvedeno, že návrh dopravního zařízení a sjezdovky musí být řešen samostatnou územní studií, ale až po prokázání jednoznačné potřebnosti zcela nového areálu v oblasti Vsetínské Bečvy, bude tato lokalita zahrnuta do zpracování z důvodu komplikované situace v území. Dochází zde k závažným střetům uvedeného záměru a enviromentální problematiky (II. a III. zóna CHKO, nadregionální biokoridor).

V územní studii „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ je předmětná lokalita označena jako oblast VK10. Možnou realizací, ať už celého lyžařského areálu nebo „jen“ přepravního zařízení, by došlo k propojení se stávajícím areálem Makov - Kasárna na území Slovenské republiky.

Cílem územní studie je navrhnout optimální šířku koridoru přepravního zařízení „DT02“ případně navrhnou variantní řešení v návaznosti na ZÚR ZK a územní plán dotčené obce. Případně doporučit úplné upuštění od tohoto záměru.

Textová část

.pdf ÚS PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KASÁRNA 1218,1 kB
.pdf ÚS Kasárna_IV.DOPR.TECH.ŘEŠENÍ 1222,55 kB
.pdf IV_Příloha č. 1-Porovnání variant Kasárna 129,69 kB
.pdf IV_Příloha č. 2 - Orientacni ceny a technická data lanovek 2531,66 kB

Grafická část

.pdf Výkres problémový 2101,02 kB
.pdf Legenda - Výkres problémový 308,17 kB
.pdf Výkres hlavní 2260,25 kB
.pdf Legenda - Výkres hlavní 165,43 kB
.pdf Výkres koordinační 2230,1 kB
.pdf Legenda - Výkres koordinační 274,09 kB
.pdf Výkres širších vztahů 2652,61 kB
.pdf Legenda - Výkres širších vztahů 296,58 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 648,58 kB
.pdf Legenda - Výkres dopravní a technické infrastuktury 181,12 kB
.pdf Výkres VPS 409,31 kB
.pdf Legenda - Výkres VPS 141,47 kB

POSOUZENÍ SEA+NATURA

.pdf SEA 6973,86 kB
.pdf Natura 2000 5586,77 kB
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap